Hållbarhet

Synsam Group affärsmodell och tillväxtstrategi bygger på kunddriven utveckling och värdeskapande över tid. Ambitionen är att fortsätta stärka positionen som branschledande inom både ögonhälsa och ögonmode, med ett tydligt integrerat hållbarhetsperspektiv genom hela värdekedjan

Vår vision är att vara det ledande och mest hållbara livsstilsföretaget inom optik och ögonhälsa. Vår mission är att vi ger varje kund den bästa servicen och de mest hållbara lösningarna för att se och se bra ut. Synsam Sverige tilldelades under året Sustainability Brand Index utmärkelse för Sveriges mest hållbara optikerkedja. Priset baseras på konsumenternas uppfattning.

Hållbar utveckling för Synsam
Synsam Group har som mål att vara och uppfattas som ett långsiktigt hållbart företag. Arbetet med miljömässigt, socialt och etiskt ansvarstagande inkluderar många olika områden, som sammantaget syftar till att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Synsam Group stödjer FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030, och ser att företaget har både ansvar och möjlighet att bidra till flera av målen. Framför allt ligger vårt fokus på mål 12, ”Hållbar produktion och konsumtion” samt mål 3, ”Hälsa och välbefinnande”.  Vi stödjer också Global Compacts principer för ansvarsfullt företagande.

Händelser i korthet 2019
Steg mot cirkularitet har tagits, glasögon återvinns och återanvänds, barn med synfel får gratis aktivitetsglasögon och Synsams hela värdekedja har granskats med ”hållbarhets-glasögon”.

Synsams Groups hållbarhetsarbete börjar ge resultat:

 • Kollektion av återvunnen havsplast
 • Skapat en cirkulär konsumtion med glasögon som återvinns och återanvänds
 • Samarbete med en av Sveriges främsta återvinningscentraler för sortering av material
 • Aktivitetsglasögon har delats ut gratis till barn i syfte att främja rörelse
 • Gröna avtal för e-transporter
 • Endast papperskassar i leverans mot kund
 • Genom samordning och planering minskat transporter till butik med cirka 60 000 leveranser per år
 • Steg mot klimatberäkningar i delar av vår värdekedja har tagits
 • Utsågs av Sustainable Brand Index till Sveriges mest hållbara optikerkedja

Styrning
Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av Synsam Groups verksamhet och styrning, i butiksverksamheten i respektive land och i de koncerngemensamma funktionerna. Koncernledningen har det yttersta ansvaret för mål, implementering och uppföljning.

Varje chef och medarbetare ska i sin roll och ansvarsområde arbeta för miljömässig, etisk och social hållbarhet. Synsam Groups värdegrund Kundfokus, Ansvar, Innovationsförmåga, sätter tillsammans med företagets Code of Conduct, ramarna och ger vägledning i beslut och agerande.

Synsam Group har en Code of Conduct som är baserad på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och tillhörande FN-konventioner, ILO:s Deklaration om Grundläggande Principer och Rättigheter i arbete, samt FN:s Global Compact. Koden gäller för samtliga medarbetare, respektive chef kommer att genom årliga medarbetarsamtal säkerställa att varje medarbetare är uppdaterad på innehållet. Koden är också en del av introduktionsprogrammet för nya medarbetare. Om en medarbetare anser att Synsam inte agerar i enlighet med uppförandekoden, uppmanas denne att rapportera detta till företagets internkontrollfunktion.

Utöver uppförandekoden finns ett antal koncerngemensamma policyer för följande områden:

 • Arbetsmiljöpolicy
 • Antikorruptionspolicy
 • Likabehandling
 • Uppförandekod för leverantörer

Kundansvar – värden för hållbar livsstil
Synsams mission är att ge varje kund den bästa servicen och lösningen för att se och se bra ut. Ögats välmående är grundläggande för det mesta vi gör i livet. En kund hos Synsam ska möta den högsta kliniska kompetens som branschen kan erbjuda kombinerat med möjligheten att välja de bästa produkterna, vare sig det gäller kvalitet och design eller hållbarhet såsom återvunna bågar. Kompetens och kvalitet ska prägla hela mötet.

Optikerutbildningen är legitimationsgrundande och optiker arbetar efter samma kvalitetsnormer som styr hälso- och sjukvården, men här relaterat till optikerverksamhet. Det innebär exempelvis tystnadsplikt och krav på journalföring. Integritet och informationssäkerhet av patientdata är lagstyrt.

Under året har Synsam Group fortsatt satsningen på att öppna Ögonhälsocentra där fokus ligger på en grundligare undersökning av kundens ögonhälsa. Det är inte bara de vanligaste och mest kända ögonsjukdomarna som optiker kan upptäcka med den utrustning som finns tillgänglig idag. Hög kompetens i kombination med ny teknik gör att det också går att tidigt upptäcka neurologiska tillstånd, tecken på MS och även tumörsjukdomar som exempelvis kan ge synbortfall. Välutbildade optiker är en samhällsresurs, både vad gäller att hjälpa människor att se bra men också för tidig upptäckt av sjukdomar i ögat.

Synsam Groups erbjudande av ögonhälsa och ögonmode på abonnemang säkerställer att kunden årligen kallas till synundersökning. Att hjälpa människor att med regelbundenhet undersöka både sin syn och sina ögon är viktigt i ett folkhälsoperspektiv. I takt med att populationen blir äldre samt att skärmtittandet ökar gör Synsam Groups fler än 800 optiker en stor samhällsnytta för en sund ögonhälsa. I en framtid ser vi ett ännu tätare samarbete mellan optiker och ögonläkare – allt för att utnyttja vårdkedjan så effektivt som möjligt för kundens/patientens bästa.

Hållbara val
Hyra istället för äga:
Vad vi vet, var Synsam Group först i världen med att erbjuda abonnemang på ögonhälsa och ögonmode. Genom att hyra istället för att äga ges kunderna möjlighet att regelbundet undersöka sin syn och vid behov byta sina glas och/eller lämna in glasögon för återanvändning eller återvinning.

Cirkulär produktion: Tillsammans med våra kunder drog vi under året igång Sveriges största glasögonkretslopp, när konceptet, Synsam Circular sjösattes. Med Synsam Circular tar koncernen vårt första viktiga steg mot cirkulär produktion. Från och med nu återvinner Synsam Group hela den stora volym glasögon som våra kunder lämnat in i våra nya återvinningslådor som placerats i våra 500 butiker. Genom samarbete med en av Sveriges främsta återvinningscentraler för sortering av material sorteras sedan alla olika delar i glasögonen. Allt material tas om hand: acetat, metall, skruvar, gångjärn och glas. Ett urval av de bågar som lämnas in och som är i skick att användas igen skickas till bättre behövande och fortsätter nyttjas. Acetatbågar återvinns för att användas som råmaterial till nya bågar och av de vi hittills samlat in har vi nu skapat vår första kollektion av återvunna bågar – Circular Collection.

Bågar av havsplast: Om ett par decennier spås det finnas mer plast än fisk i våra hav. För att hjälpa våra kunder att göra hållbara val lanserade vi våren 2019 Synsam Fellepini x Sea2See, en glasögonkollektion tillverkad av återvunnen plast från haven. Det handlar om klimatvänliga glasögonbågar som tagits fram i samarbete med den spanska organisationen Sea2See som samarbetar med lokala fiskare som samlar in omkringdrivande plast och skräp i Medelhavet. Kollektionen har hittills bidragit till att 60 ton plast rensats ur Medelhavet och blev under året Synsams bäst sålda bågar, vilket indikerar att glasögonbärare vill göra miljövänliga val.

Värden för en hållbar livsstil – samhällsengagemang
Rörelse på lika villkor:
Stillasittandet bland barn är en av vår tids största utmaningar. För att öka motivationen för en aktiv fritid – där ett synfel aldrig ska stå i vägen för rörelse på lika villkor – lanserade Synsam Group under året samhällsinitiativet Alla ska se. I Alla ska se erbjuder vi kostnadsfria aktivitetsglasögon till barn mellan 5 och 12 år med synfel. Aktivitetsglasögonen är särskilt anpassade för att klara sportaktiviteter, utelek, hopp och bus. Hittills har fler än cirka 15 000 aktivitetsglasögon delats ut.

Initiativet har genomförts med utvalda samarbetspartners i våra olika verksamhetsländer, i Sverige med bland annat Generation Pep.

Miljöansvar – verksamhet inom planetgränserna
Verksamhetens miljöpåverkan uppkommer vid tillverkning och transport av varorna, från energianvändning och avfall i butiker och kontor, samt från uttjänta produkter. Synsam Groups värdekedja är grunden i vårt hållbarhetsarbete och vi ställer höga krav på oss själva och våra leverantörer. Våra ”hållbarhets-glasögon” ska granska alla verksamhetens delar; från designutveckling, råvaruinköp, produktion och transporter, genom verksamheten och försäljning till produktanvändning och återanvändning och återvinning. Under varje del i vår värdekedja finns identifierade processer och angreppssätt för ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Minskade antal transporter
En åtgärd som vidtagits för att minska Synsams transporter i leverantörsledet är att logistik och distribution konsoliderats till ett koncerngemensamt centrallager för glasögon och ett för linser. Genom att samordna utskicken från två distributionsenheter har transporterna till butikerna minskat med cirka 60 000 leveranser och därmed bidragit till att reducera koncernens totala klimatpåverkan. I våra e-transporter har vi gått över till gröna avtal. Vi har även arbetat med att öka utfyllnadsgraden i transporterna genom att utveckla vikbara, platta fodral till glasögonen.

Koncernen har som mål att transportera våra produkter på det minst klimatbelastande viset, till exempel på båt. Flygtransporter accepteras vid nylanseringar samt vid exceptionella tillfällen som till exempel vid kraftigare förseningar där tredje part, kund drabbas.

Vi arbetar kontinuerligt med att reducera antalet tjänsteresor, och i möjligaste mån nyttja digital teknik för möten.

Reducering av plast
Verksamheten har reducerat plastanvändningen genom att ersätta majoriteten av den traditionella uppblåsbara emballageplasten i våra förpackningar med pappersemballage.  De plastpåsar och presentkort vi använder är nu av nedbrytningsbart biomaterial. I leverantörsuppförandekoden ställs krav att följa gällande miljölagstiftning och att minimera miljöpåverkan från miljöfarliga ämnen.

Socialt ansvar – medarbetare och leverantörer
Synsams fokusområde inom socialt ansvar är att utveckla ett hållbart medarbetar- och ledaransvar, samt via vår leverantörsuppförandekod, certifieringssystem och revisioner ta ansvar för arbetsvillkor och arbetsförhållanden i våra leverantörsled. Synsam äger inga egna fabriker utan vi arbetar tätt och i ett väl utvecklat samarbete med de leverantörer vi väljer för tillverkningen av våra produkter.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Att lyckas attrahera, utveckla och behålla motiverade medarbetare med rätt kompetens och förståelse för kundernas behov är en avgörande framgångsfaktor. Målet är att vara det mest attraktiva företaget i branschen, och forma en stark värderingsdriven kultur. Synsam Group arbetar aktivt med god arbetsmiljö, hälsa, kompetensutveckling samt mångfald och likabehandling. För kränkande särbehandling gäller nolltolerans.

Att Synsam verkligen värdesätter utbildning och kompetens, är något som också syns i de ambitiösa vidareutbildningsprogram som erbjuds de anställda. I vårt interna utbildningsprogram Synsam Academy, lanseras löpande ett brett spann av viktiga kurser för våra medarbetare.

Ett annat kompetensutvecklingsområde är koncernens Ögonhälsocentra där några av ländernas främsta optiker har möjlighet att arbeta med den mest avancerade utrustningen. Idag har Synsam Group cirka 30 centra och vi planerar utöka med väsentligt fler under 2020. Totalt har Synsam Group över 800 optiker.

Medarbetarengagemang
Genom medarbetarundersökningar mäts Engagemangsindex (utfall Synsam Group 2018: 79, Benchmark: 77), Ledarskapsindex (utfall Synsam Group 2018: 79, Benchmark: 76) samt Teameffektivitetsindex (utfall Synsam Group 2018: 77, Benchmark: 74). Nästa mätning sker under 2020.

Medlemskap i BSCI
Synsam Groups viktigaste leverantörskategorier är glas och glasögonbågar. En stor del av de glasögonbågar som säljs produceras i Asien. I leverantörskedjan förekommer risker för brister i sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och miljöansvar. Ansvarstagandet regleras i Synsam Groups leverantörsuppförandekod som är en del i avtalet med varje leverantör. Inköpsavdelningen ansvarar för uppföljning och har rätt att kontrollera efterlevnad. För tillverkarna för Synsam Groups House Brands görs regelbundna fabriksbesök.

För att kunna göra skillnad för de människor som tillverkar våra produkter måste vi på Synsam Group ha verktyg som styr mot ständiga förbättringar. Därför har Synsam Group under året beslutat om ett fullvärdigt medlemskap i Business Social Compliance Initiative (BSCI). BSCI är ett system för att säkra ansvarstagande i leverantörskedjan, som bygger på 11 principer som bland annat förbjuder barnarbete, tvångsarbete och korruption samt ställer krav på säkerhet och skäliga arbetstider. Med BSCI ska våra produktionsenheter kontrolleras regelbundet och en bedömning görs av hur väl de följer de 11 principerna. Kontrollbesöket och bedömningen kallas för en BSCI-revision.

Under 2019 har de största leverantörerna fått cirka 25 besök, de mindre cirka 10. Besöken har under 2019 följt BSCI eller Sedex, världens största partnerskap för ökad transparens avseende ansvarsfulla inköp. Fabrikskontroller har genomförts av ackrediterad tredje part (Social Accountability Accreditation Services, SAAS). Avvikelser som framkommer vid en fabrikskontroll ska åtgärdas och följs upp vid en återinspektion. Vi har under 2019 inte fått rapporter om avvikelser.

Antikorruption
Koncernens antikorruptionspolicy reglerar bland annat givande och mottagande av förmåner eller gåvor samt regelverk för agenter och andra mellanhänder. Policyn tydliggör att Synsam Group har nolltolerans mot mutor, korruption och andra former av oetiskt agerande i affärsrelationer. Samtliga medarbetare informeras om policyn, för anställda som utifrån sina roller löper särskild risk genomförs utbildningar. Hit hör funktioner inom inköp och marknad, liksom personer som arbetar i högriskländer. Synsam Group har under året inte fått kännedom om några försök eller misstankar om korruption eller mutor bland medarbetarna.