Hållbarhet

Synsam Groups affärsmodell och tillväxtstrategi bygger på kunddriven utveckling och värdeskapande över tid. Ambitionen är att fortsätta stärka positionen som branschledande inom både ögonhälsa och ögonmode, med ett tydligt integrerat hållbarhetsperspektiv genom hela värdekedjan.

Synsam Group kommer under 2019 vidareutveckla och förtydliga det strategiska arbetet med miljömässigt och socialt ansvarstagande, vilket också inkluderar en mer utvecklad redovisning av mål och aktiviteter inom prioriterade områden.

Hållbar utveckling för Synsam
Synsam Group har som mål att vara och uppfattas som ett långsiktigt hållbart företag. Arbetet med miljömässigt, socialt och etiskt ansvarstagande inkluderar många olika områden, som sammantaget syftar till att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Synsam Group stödjer de globala målen i Agenda 2030, och ser att företaget har både ansvar och möjlighet att bidra till flera av målen. Exempelvis mål 12 om hållbar produktion och konsumtion, och mål 3 om hälsa och välbefinnande. Vi stödjer också Global Compacts principer för ansvarsfullt företagande.

Väsentliga hållbarhetsfrågor och hållbarhetsrisker
Nedan ges en sammanställning av väsentliga hållbarhetsrelaterade frågor och risker för Synsam Group, med beaktande av lagkravets områden (Miljö, Personal, Socialt ansvar, Mänskliga rättigheter och Antikorruption) och utgångspunkt i verksamhetens påverkan och intressenters krav och förväntningar.

Kundansvar
– värden för hållbar livsstil

Miljöansvar
– verksamhet inom planetgränserna

Socialt ansvar
– medarbetare och leverantörer

Ögonhälsa/Synhälsa

Material- och resursanvändning vid produktion

Arbetsmiljö och hälsa

Produktsäkerhet

Utsläpp och förorening vid produktion

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Innovation/produktutveckling

Transporter

Likabehandling och icke-diskriminering 

Prisvärdhet

Energianvändning i butik

Jämställdhet och mångfald

Bemötande/likabehandling

Avfall och återvinning i butik

Arbetsvillkor och arbetsförhållanden i leverantörsled

Integritet/informationssäkerhet

Förpackningar

Affärsetik (antikorruption och konkurrensrätt)

Samhällsengagemang

Kemikalier

 

Styrning
Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av Synsam Groups verksamhet och styrning, i butiksverksamheten i respektive land och i de koncerngemensamma funktionerna. Koncernledningen har det yttersta ansvaret för mål, implementering och uppföljning.

Varje chef och medarbetare ska i sin roll och ansvarsområde arbeta för miljömässig, etisk och social hållbarhet. Synsam Groups värdegrund Kundfokus, Ansvar, Innovationsförmåga, Affärsmässighet, Kompetens och Kvalitet, sätter tillsammans med företagets Code of Conduct, ramarna och ger vägledning i beslut och agerande:

Synsam Group Code of Conduct är baserad på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och tillhörande FN-konventioner, ILO:s Deklaration om Grundläggande Principer och Rättigheter i arbete, samt FN:s Global Compact. Koden gäller för samtliga medarbetare, respektive chef har ansvar att genom årliga medarbetarsamtal säkerställa att varje medarbetare är uppdaterad på innehållet. Koden är också en del av introduktionsprogrammet för nya medarbetare. Om en medarbetare anser att Synsam inte agerar i enlighet med uppförandekoden, uppmanas denne att rapportera detta till företagets internkontrollfunktion.

Utöver uppförandekoden finns ett antal koncerngemensamma policyer för följande områden:

  • Arbetsmiljöpolicy
  • Antikorruptionspolicy (ladda ned)
  • Likabehandling
  • Uppförandekod för leverantörer (ladda ned)

Arbete inom prioriterade områden

Kundansvar
Synsams mission är att ge varje kund den bästa servicen och lösningen för att se och se bra ut. Produktsäkerhet, prisvärdhet, kvalitet och kompetens är centrala delar i ansvaret gentemot kunderna. Alla synundersökningar genomförs av legitimerade optiker och butikspersonalen får kontinuerlig utbildning. 

För att underlätta medvetna val och bidra till en mer hållbar livsstil har Fellepini i samarbete med Sea2See lanserat en glasögonkollektion tillverkad av 100% återvunnen plast ifrån haven. Kollektionen är helt i linje med Synsamkoncernens strävan efter hållbarhet och återvinning.

Miljöansvar
Synsams miljöpåverkan uppkommer vid tillverkning och transport av varorna, från energianvändning och avfall i butiker och kontor, samt från uttjänta produkter.

Under året har logistik och distribution konsoliderats till ett koncerngemensamt centrallager, ett för glasögon och ett för kontaktlinser. Genom att samordna utskicken från en distributionsenhet har transporterna till butikerna kunnat reducerats och därmed vår totala klimatpåverkan.  Arbete pågår också för att minska antalet tjänsteresor.

Initiativ har tagits för att öka utfyllnadsgraden i transporterna genom vikbara, platta fodral till glasögonen. Koncernen har reducerat plastanvändningen genom att ersätta den traditionella uppblåsbara emballageplasten med pappersemballage.

Den plast vi har i våra påsar är märkt med Biodegradable och licenserade av EPI, vilket innebär att de är biologiskt nedbrytbara. Efter 18 månader påbörjas en naturlig nedbrytning, efter cirka 2 till 3 år är påsen helt nedbruten till vatten, koldioxid och biomassa.

I leverantörsuppförandekoden ställs krav att följa gällande miljölagstiftning och att minimera miljöpåverkan från miljöfarliga ämnen.

Flera initiativ drivs för att samla in använda glasögonbågar till återanvändning eller återvinning.
Aktuella initiativ

Socialt ansvar

Medarbetare
Att lyckas attrahera, utveckla och behålla motiverade medarbetare med rätt kompetens och förståelse för kundernas behov är en avgörande framgångsfaktor. Målet är att vara det mest attraktiva företaget i branschen, och forma en stark värderingsdriven kultur. Synsam Group arbetar aktivt med god arbetsmiljö, hälsa, kompetensutveckling samt mångfald och likabehandling. För kränkande särbehandling gäller nolltolerans.

Genom medarbetarundersökningar mäts Engagemangsindex (utfall Synsam Group 2018: 79, Benchmark: 77), Ledarskapsindex (utfall Synsam Group 2018: 79, Benchmark: 76) samt Teameffektivitetsindex (utfall Synsam Group 2018: 77, Benchmark: 74).

Leverantörer
Synsam Groups viktigaste leverantörskategorier är glas och glasögonbågar. En stor del av de glasögonbågar som säljs produceras i Asien. I leverantörskedjan förekommer risker för brister i sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och miljöansvar. Ansvarstagandet regleras i Synsam Groups leverantörsuppförandekod som är en del i avtalet med varje leverantör. Inköpsavdelningen ansvarar för uppföljning och har rätt att kontrollera efterlevnad. För tillverkarna för Synsam Groups House Brands görs regelbundna fabriksbesök. Under 2018 har de största leverantörerna fått cirka 30 besök, de mindre cirka 10. Besöken följer BSCI, The Business Social Compliance Initiative, eller Sedex, världens största partnerskap för ökad transparens avseende ansvarsfulla inköp. Fabrikskontroller genomförs av ackrediterad tredje part (Social Accountability Accreditation Services, SAAS). Avvikelser som framkommer vid en fabrikskontroll ska åtgärdas och följs upp vid en återinspektion. Vi har under 2018 inte fått rapporter om avvikelser.

Antikorruption
Koncernens antikorruptionspolicy reglerar bland annat givande och mottagande av förmåner eller gåvor samt regelverk för agenter och andra mellanhänder. Policyn tydliggör att Synsam Group har nolltolerans mot mutor, korruption och andra former av oetiskt agerande i affärsrelationer. Samtliga medarbetare informeras om policyn, för anställda som utifrån sina roller löper särskild risk genomförs utbildningar. Hit hör funktioner inom inköp och marknad, liksom personer som arbetar i högriskländer. Synsam Group har under året inte fått kännedom om några försök eller misstankar om korruption eller mutor bland medarbetarna.