Hållbarhet

Synsam har högt satta ambitioner för sitt hållbarhetsarbete och har under 2023 fortsatt arbetet mot sin vision om att vara det mest hållbara livsstilsföretaget inom optik och ögonhälsa. Under året fortsatte hemtagningen av glasögonproduktionen från Asien till Frösön utanför Östersund i Sverige. Att flytta delar av produktionen till Sverige är ett viktigt led i Synsams hållbarhetsagenda. Med en egen produktion i Sverige har Synsam full kontroll över medarbetarnas arbetsmiljö och förhållanden. Förutom de sociala aspekterna, har miljön varit en viktig drivkraft. Produktion på hemmaplan möjliggör ett ökat fokus på cirkulära, biobaserade och närproducerade material, kortare transporter och lokala samarbeten.

 ”Behovet av Synsams medicintekniska tjänster och produkter ökar. Vårt viktiga uppdrag för folkhälsan är en väsentlig del inom koncernens sociala uppdrag. Tillsammans med fokus på medarbetarnas hållbara vardag på arbetsplatsen och med våra initiativ för miljön såsom mer cirkularitet, fler hållbara produkter och den påbörjade hemflytten är detta grunden i Synsams breda hållbarhetsagenda”

Håkan Lundstedt, vd Synsam Group

Synsam vill bidra till en bättre framtid
Att ta ansvar för folkhälsan inom ramen för optik och ögonhälsa är ett viktigt uppdrag för Synsams hållbarhetsagenda, liksom ansvaret för medarbetarnas vardag på arbetsplatsen, miljön och klimatet. Målsättningen är att Synsams kunder ska kunna ta del av högkvalitativa tjänster och produkter. Den fortsatta hemtagningen av produktionen från Asien till Sverige var en viktig komponent i detta arbete under 2023. När produktionen sker närmare marknaden kan geopolitiska risker minimeras och innovation stärkas. Produktions- och innovationscentret på Frösön förser marknaden med produkter framtagna av bland annat biobaserade material som bidrar till cirkulära flöden och ett mindre klimatavtryck. Vi skapar arbetstillfällen i glesbygd och initierar lokala samarbeten och säkerställer bra arbetsmiljö.

Det pågår kontinuerligt ett arbete för att bättre förstå risker och utmaningar kopplade till verksamheten, även ur ett klimatperspektiv. Årets klimatberäkningar enligt GHG-protokollet visade att koncernens största klimat-påverkan finns inom framtagandet av råvarumaterial och produktion. Klimatberäkningarna inkluderar relaterade utsläpp i hela värdekedjan och ger Synsam en ännu bättre bild av var koncernen kan göra störst skillnad.

Att hållbarhet är en integrerad del av Synsams affär är något som noterats av intressenterna. Synsam vann priset Årets Optiker i Market Awards i Sverige där hållbarhetsagendan var en del av kriterierna.

Synsam stödjer FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 och har identifierat att koncernen har ansvar för och möjlighet att bidra till flera av målen. Framför allt ligger fokus på mål 12, ”Hållbar konsumtion och produktion” samt mål 3, “God hälsa och välbefinnande”. Utöver detta stödjer Synsam också UN Global Compacts principer för ansvarsfullt företagande.

Hållbarhetsarbetet under 2023
Under året fortsatte Synsam att arbeta mot koncernens hållbarhetsvision, samt de målsättningar och prioriteringar som sattes upp under 2022. De viktigaste hållbarhetsinsatserna under 2023 och resultatet av dessa summeras på kommande sidor utifrån respektive fokusområde. En viktig del i Synsams hållbarhetsarbete är att engagera medarbetarna. En koncerngemensam hållbarhetsutbildning ger medarbetarna möjlighet att få mer kunskap om Synsams fokusområden och hur koncernen arbetar med hållbarhet, men även hur var och en kan göra skillnad.

Höjdpunkter i hållbarhetsarbetet under 2023

  • Synsam Groups första svenskproducerade kollektion Jämtö lanserades i flera modeller.
  • Secondhand- och outlet-erbjudandet har vidgats till vissa utvalda Synsambutiker, med en egen yta, i syfte att nå fler konsumenter.
  • 11 443 aktivitetsglasögon delades ut genom initiativet “Alla ska se”, nu har fler än 55 000 barn fått hjälp med rörelse på lika villkor sedan starten 2019.
  • Synsam Sverige vann Årets Optiker i Market Awards där hållbarhetsarbetet var ett av kriterierna.
  • Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet genomfördes.
  • Dubbel väsentlighetsanalys genomfördes för att påbörja arbetet med CSRD och den nya rapporteringsstandarden ESRS.

Dubbel väsentlighetsanalys
Under året har Synsam genomfört det omfattande arbetet med den dubbla väsentlighetsanalysen. Analysen och dess resultat ger koncernen underlag för att påbörja implementeringen av CSRD.

Synsams prioriterade hållbarhetsområden
Under 2023 arbetade Synsam vidare med gruppens tre etablerade hållbarhetsområden: kundansvar, socialt ansvar och miljöansvar. De tre områdena, med respektive målsättningar och fokusområden, sammanfattas i modellen på nästa sida.

Synsams värdekedja
Som ledande optikerkedja i Norden och en av Europas ledande aktörer inom optikbranschen har Synsam ett stort ansvar. Hela affären är baserad på en värdekedja där Synsam tar ansvar för påverkan på människa, samhälle och ekonomi. Det är Synsams uppgift att, tillsammans med leverantörer och samarbetspartners, granska värdekedjans delar ur hållbarhetssynpunkt. Den innefattar design, råvaruinköp, produktion och transporter inom verksamheten, försäljning, produktanvändning, återanvändning och återvinning. För respektive del finns identifierade processer och angreppssätt för ett ständigt pågående förbättringsarbete. Synsam eftersträvar en positiv påverkan på människa, samhälle och ekonomi med hjälp av medvetna beslut genom värdekedjan.

Synsams värdekedja

Läs mer i Synsam Groups Års- och hållbarhetsredovisning 2023.

Synsam Supplier Code of Conduct