Bolagsstyrning

En god bolagsstyrning är en förutsättning för att upprätthålla förtroende från aktieägare, kunder och övriga intressenter och bygger på att bolagets strategier, mål och värderingar genomsyrar hela organisationen.

Den huvudsakliga målsättningen med Synsams bolagsstyrning är att skapa ett ramverk för regler, ansvarsområden samt processer och rutiner som effektivt skyddar aktieägarnas och andra parters intressen genom att minimera risker och skapa förutsättningar för en trygg expansion av bolagets verksamhet.