Finansiella mål

Synsams styrelse har antagit fyra finansiella mål för bolagets utveckling.

Tillväxt

Synsam Groups mål är att ha en årlig organisk tillväxt på 5-10%, beroende på etableringstakt av nya butiker.

Lönsamhet

Synsam Groups mål är att ha en årlig justerad EBITDA-marginal på 18% eller mer på medellång sikt, beroende på etableringstakt av nya butiker.

Kapitalstruktur

Synsam Groups mål är att nettoskuld / justerad EBITDA skall vara 2.5x, exkluderat tillfälliga avvikelser.

Utdelningspolicy

Synsam Groups mål är att betala en utdelning på 40%-60% av årets nettovinst.