Finansiella mål

Synsams styrelse har antagit följande finansiella mål och utdelningspolicy.

Tillväxt

Synsam Groups mål är att ha en årlig organisk tillväxt på 8-12% på medellång sikt, beroende på etableringstakt av nya butiker

Lönsamhet

Synsam Groups mål är att ha en årlig justerad EBITDA-marginal på 25% eller mer på medellång sikt, beroende på etableringstakt av nya butiker

Kapitalstruktur

Synsam Groups mål är att nettoskuld / justerad EBITDA skall vara 2.5x, exkluderat tillfälliga avvikelser

Utdelningspolicy

Synsam Groups mål är att betala en utdelning på 40%-60% av årets nettovinst