Socialt ansvar

En attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner
Koncernens medarbetare är en av Synsams viktigaste tillgångar. Att kunna attrahera, utveckla och behålla medarbetare, är en avgörande framgångsfaktor. Motiverade medarbetare med rätt kompetens och förståelse för kundernas behov är en förutsättning för Synsams fortsatta utveckling som ledande optikkedja i Norden. Synsam har som målsättning att vara det mest attraktiva företaget i optikbranschen. Koncernen strävar efter att erbjuda en trygg, utvecklande och inkluderande arbetsplats.

Motiverade och kompetenta medarbetare
Synsam arbetar aktivt med att skapa och utveckla sitt arbetssätt för att uppnå en god arbetsmiljö för medarbetarna, där kompetensutveckling, hälsa, mångfald och likabehandling prioriteras. Synsam har en nolltoleranspolicy för kränkande särbehandling. Koncernen har som målsättning att minst 85 procent av medarbetarna vara motiverade och stolta samt dela företagets värdegrund. Den medarbetarundersökning som genomfördes 2022 gav ett resultat om 91 procent. Under 2023 har ingen koncerngemensam medarbetarundersökning genomförts.

I egenskap av arbetsgivare har Synsam också ett ansvar att upprätthålla rättvisa sociala villkor genom hela leverantörskedjan. Synsam har dialog med de största leverantörerna för att säkerställa goda sociala villkor.

Kompetensförsörjning och utveckling
Idag finns det cirka 1 000 licensierade optiker inom Synsam. Optiker är ett bristyrke med en viktig samhällsbärande funktion för att folkhälsan. Med en växande, åldrande befolkning och ökat skärmanvändande redan i tidig ålder, kommer sannolikt efterfrågan på optiker att fortsätta att öka och rollen över tid att bli mer samhällskritisk. Synsam arbetar aktivt för att fler ska utbilda sig till optiker, men även för att behålla de optiker som koncernen har. En viktig del i det arbetet är att säkerställa att optikerna är motiverade och har en god arbetsmiljö. För att möjliggöra en mer flexibel vardag erbjuder Synsam en tjänst som Remote Examination Optiker. Tjänsten möjliggör att optikern kan arbeta på distans genom att synundersökningarna utförs digitalt. I korthet innebär det att optikern närvarar digitalt via en skärm i undersökningsrummet i butiken. På plats i rummet och fysiskt närvarande under hela besöket finns en utbildad optikerassistent med viss klinisk kompetens som bistår både kunden plats i undersökningsrummet och optikern på distans. Kvaliteten är precis lika hög som vid en traditionell synundersökning och utförda tester visar att utfallet av kundnöjdheten är på samma höga nivå som vid en traditionell synundersökning.

I arbetet med att erbjuda koncernens optiker en möjlighet till fortsatt kompetensutveckling arrangerades ett antal webbinarier under året. Via interna utbildningsplattformen Synsam Academy erbjuds en rad olika utbildningar, bland annat finns möjligheten att specialisera sig inom olika optiska ämnesområden, som exempelvis behandling av myopi. Via Synsam Academy ges även övriga medarbetare möjlighet till kompetensutveckling. I utbildningsprogrammet lanseras löpande kurser inom allt från optik, till linswebbinarier, körkortskontroller och produktkunskap.

Säkra arbetsplatser genom hela värdekedjan
Synsam är medlem i Business Social Compliance Initiative (BSCI). Samarbetsinitiativet BSCI hjälper koncernen att säkra ansvarstagandet genom leverantörskedjan och Synsam använder Amfori BSCI:s uppförandekod. Den bygger på elva principer som, bland annat, inkluderar förbud mot barnarbete, tvångsarbete och korruption. Principerna innefattar även krav på säkerhet och skäliga arbetstider. Synsams medlemskap i BSCI innebär regelbundna kontroller som genomförs vid koncernens produktionsenheter i Asien. För att säkerställa att BSCI:s krav uppfylls utfördes under året heldagsbesök av oberoende auditörer. Inga allvarliga avvikelser rapporterades under 2023. Utöver BSCI:s principer kräver Synsam även att alla transportörer och speditörer ska ha kollektivavtal för sina medarbetare.

Antikorruption
Synsam tillämpar en strikt nolltolerans mot korruption. Nolltoleransen innefattar mutor, korruption och andra former av oetiskt agerande i affärsrelationer. Synsam informerar sina medarbetare om policyn. Under året noterades inga försök till, eller misstankar om, korruption eller mutor bland medarbetarna.

Visselblåsarpolicy
Synsam har en visselblåsarpolicy som är tillgänglig både internt och externt. Policyn är framtagen i enlighet med Synsams grundläggande värderingar och Code of Conduct. Synsam anser att det är viktigt att eventuella missförhållanden och misstankar om sådana missförhållanden som äger rum inom organisationen rapporteras, utreds och åtgärdas så fort som möjligt. Under 2023 rapporterades ett fall (0).

Jämställt och inkluderande
Synsams ambition är att erbjuda en jämställd och inkluderande arbetsplats. En jämn könsfördelning på alla nivåer i företaget är eftersträvansvärt. Samtliga ledningsgrupper och styrelser i koncernens bolag ska ha en jämn könsfördelning. Andel kvinnor eller män ska ej understiga 40 procent och ej överstiga 60 procent.

Läs mer i Synsam Groups Års- och hållbarhetsredovisning 2023.