Socialt ansvar

Koncernens medarbetare är en av Synsams viktigaste tillgångar. Att kunna attrahera, utveckla och behålla medarbetare, är en avgörande framgångsfaktor.

Motiverade medarbetare med rätt kompetens och förståelse för kundernas behov är en förutsättning för Synsams fortsatta utveckling som ledande optikkedja i Norden. I egenskap av arbetsgivare har Synsam också ett ansvar att upprätthålla rättvisa sociala villkor genom hela leverantörskedjan. Synsam har som målsättning att vara det mest attraktiva företaget i optikbranschen. Koncernen strävar efter att erbjuda en trygg, utvecklande och inkluderande arbetsplats.

Motiverade och kompetenta medarbetare
Synsam arbetar aktivt med att skapa och utveckla sitt arbetssätt för att uppnå en god arbetsmiljö för medarbetarna, där kompetensutveckling, hälsa, mångfald och likabehandling prioriteras. Synsam har en nolltoleranspolicy för kränkande särbehandling. Koncernen har som målsättning att under 2026 ska minst 85 procent av medarbetarna vara motiverade och stolta samt dela företagets värdegrund. Den medarbetarundersökning som genomfördes 2022 gav ett resultat om 91 procent.

Kompetensförsörjning och utveckling
Idag finns det cirka 900 licensierade optiker inom Synsam. Optiker är ett bristyrke med en viktig samhällsbärande funktion för att avlasta sjukvården. Med en växande åldrande befolkning och ökat skärmanvändande redan i tidig ålder, kommer sannolikt efterfrågan på optiker att fortsätta att öka och rollen över tid att bli mer samhällskritisk. Synsam arbetar aktivt för att fler ska utbilda sig till optiker, men även för att behålla de optiker som koncernen har. En viktig del i det arbetet är att säkerställa att optikerna är motiverade och har en god arbetsmiljö.

Säkra arbetsplatser genom hela värdekedjan
Synsam är medlem i Business Social Compliance Initiative (BSCI). Samarbetsinitiativet BSCI hjälper koncernen att säkra ansvarstagandet genom hela leverantörskedjan. Det bygger på elva principer som, bland annat, inkluderar förbud mot barnarbete, tvångsarbete och korruption. Principerna innefattar även krav på säkerhet och skäliga arbetstider. Synsams medlemskap i BSCI innebär regelbundna kontroller som genomförs vid koncernens produktionsenheter. För att säkerställa att BSCI:s krav uppfylls utfördes under året heldagsbesök av oberoende auditörer. Inga allvarliga avvikelser rapporterades. Utöver BSCI:s principer kräver Synsam även att alla transportörer och speditörer ska ha kollektivavtal för sina medarbetare.

Antikorruption
Synsam tillämpar en strikt nolltolerans mot korruption. Nolltoleransen innefattar mutor, korruption och andra former av oetiskt agerande i affärsrelationer. Koncernens antikorruptionspolicy reglerar bland annat givande och mottagande av förmåner eller gåvor, samt regelverk för agenter och andra mellanhänder. Synsam informerar årligen sina medarbetare om policyn. Under 2022 noterades inga försök till, eller misstankar om, korruption eller mutor bland medarbetarna.

Visselblåsarpolicy
Synsam har en visselblåsarpolicy som är tillgänglig både internt och externt. Policyn är framtagen i enlighet med Synsams grundläggande värderingar och Code of Conduct. Synsam anser att det är viktigt att eventuella missförhållanden och misstankar om sådana missförhållanden som äger rum inom organisationen rapporteras, utreds och åtgärdas så fort som möjligt. 2022 rapporterades inga sådana fall.

Läs mer om Synsams sociala ansvar i Års- och hållbarhetsredovisningen.