Socialt ansvar

Att lyckas attrahera, utveckla och behålla motiverade medarbetare med rätt kompetens och förståelse för kundernas behov är en avgörande framgångsfaktor. För att leva upp till att vara en bra arbetsgivare har vi också ett ansvar för rättvisa sociala villkor i leverantörskedjan. Målet är att vara det mest attraktiva företaget i branschen och att forma en stark värderingsdriven kultur. Synsam arbetar också efter målet att år 2026 ska minst 85% av våra medarbetare vara motiverade, stolta och dela företagets värdegrund. 

Idag finns det cirka 900 licensierade optiker i koncernen. Optiker är ett bristyrke som har en viktig samhällsbärande funktion. Vi arbetar för att fler ska utbilda sig till optiker. För att kompetensutveckla våra optiker erbjuder vi interna utbildningar, arrangerar seminarium samt interna utbildningskurser via Synsam Academy.

Synsam är medlem i Business Social Compliance Initiative (BSCI). BSCI är ett samarbetsinitiativ för att säkra ansvarstagande i leverantörskedjan, som bygger på 11 principer som bland annat förbjuder barnarbete, tvångsarbete och korruption samt ställer krav på säkerhet och skäliga arbetstider. Vi kräver även att kollektivavtal ska finnas hos alla transportörer och speditörer.

Synsam har nolltolerans mot mutor, korruption och andra former av oetiskt agerande i affärsrelationer. De anställda som utifrån sina roller löper särskild risk får även utbildningar regelbundet. Hit hör funktioner inom inköp och marknad, liksom personer som arbetar i högriskländer.

Synsam har även en visselblåsarpolicy som är tillgänglig både internt och externt. Policyn är i enlighet med Synsams grundläggande värderingar och Code of Conduct.