Ersättningar

Ersättning till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
Ersättning till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig för att säkerställa Synsams möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta befattningshavare. Ersättningen ska baseras på den enskildes kompetens, ansvarsområden och prestation och ska betalas ut i enlighet med riktlinjerna för ersättning till VD och ledande befattningshavare antagna av årsstämman den 30 mars 2021 för tiden fram till årsstämman 2022.

Ersättningen till bolagets ledande befattningshavare utgörs av fast lön, rörlig ersättning baserad på årliga prestationsbaserade mål (upp till 100 procent av grundlön) och övriga förmåner såsom icke-monetära förmåner, samt pension och försäkringar. Icke-monetära förmåner kan erbjudas i enlighet med sedvanliga regler och marknadsstandarder i respektive land. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Dessutom kan årsstämman besluta om att erbjuda långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Dessa incitamentsprogram ska vara avsedda att bidra till långsiktig värdetillväxt och tillhandahålla ett gemensamt intresse för värdeutveckling för aktieägare och medarbetare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2021 (pdf)