Ersättningar

Ersättning till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
Vid årsstämman 2021 beslutades om riktlinjer för ersättning till Synsams ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar till den verkställande direktören, eventuella vice verkställande direktörer och övriga medlemmar i Synsams koncernledning, samt på annan ersättning än styrelsearvode till styrelseledamöter i bolaget. Styrelsen ska upprätta förslag till nya/uppdaterade riktlinjer åtminstone vart fjärde år, och förslaget ska läggas fram för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2021 (pdf)