Kundansvar

Ett gott seende genom hela livet
Synsams ambition är att bidra till ett gott seende genom hela livet, med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen arbetar aktivt med att erbjuda produkter för att kunderna ska se bra och upprätthålla en god ögonhälsa. Det preventiva arbetet är en mycket viktig del i arbetet för en god ögonhälsa. Erbjudandet av synundersökningar och synhjälpmedel redan i en tidig ålder är därför något som prioriteras. Synsam vet att det är den kontinuerliga utvecklingen av produkter och tjänster som gör att koncernen kan möta dagens och framtidens utmaningar inom ögonhälsa, för att på så vis bidra till en bättre folkhälsa.

Synundersökningar med hög klinisk kvalitet
Regelbundna synundersökningar är grunden för en god ögonhälsa och en bra syn. Ett ökat skärmanvändande, inte minst bland barn och unga, gör att ögonhälsa blir en allt viktigare aspekt av folkhälsan. Ytterligare faktorer, som en växande och åldrande befolkning, gör att behovet av synundersökningar ökar. Här vill Synsam ligga i framkant och bidra till utvecklingen av teknik och utrustning som möjliggör en ökad tillgång till synundersökningar med hög klinisk kvalitet.

Att hyra istället för att äga
Synsams glasögonabonnemang ger kunderna en möjlighet att hyra glasögon i stället för att köpa dem. Genom abonnemanget Synsam Lifestyle får kunderna möjlig het att regelbundet undersöka synen och vid behov byta ut glas, kontaktlinser och/eller lämna in glasögon för återanvändning eller återvinning. Abonnemanget möjliggör även att Synsams kunder kan ta del av nya innovativa produkter, samtidigt som de bidrar till ett cirkulärt flöde där produkterna kan återanvändas av andra kunder.

Ögonhälsocenter bidrar till en bättre ögonhälsa
För att kunna erbjuda synundersökningar av hög kvalitet behövs välutbildade optiker. Optikerna utgör navet i verksamheten och är en viktig resurs som kan bidra till att avlasta sjukvården. Synsam har cirka 900 utbildade optiker och drygt 60 ögonhälsocenter runt om i Norden.

Vid koncernens ögonhälsocenter utförs, bland annat, ögonbottenfotograferingar som bidrar till upptäckt och förebyggande av ögonsjukdomar som grå- och grön starr. Om behov finns remitteras kunderna vidare till ögonläkare. Under året har verksamheten utökats med en första klinik som är specialiserad på ögonhälsa för barn och ungdomar. Vid den nyöppnade kliniken, som ligger vid Hötorget i Stockholm, utförs synundersökningar, myopibehandling och mer djupgående undersökningar som binokulär analys.

Jessica Lindqvist, optiker på Synsam Hötorget:

– Regelbundna besök hos optikern borde vara lika självklart som att gå till tandläkaren, inte minst för att skärmkonsumtionen ökar drastiskt. Många föräldrar har svårt att koppla samman att det är svårigheter med synen som gör att deras barn har huvudvärk och koncentrationssvårigheter. Det kan också vara orsaken bakom att ett barn undviker att läsa och skriva, eller kanske till och med slutar med sina fritidsaktiviteter. Därför är det så viktigt att undersöka synen regelbundet.

Initiativet ”Alla ska se!”
En av vår tids största folkhälsoutmaningar är stillasittande barn. I fyra år har Synsam därför arbetat med ”Alla ska se”, ett initiativ som syftar till att främja fysisk aktivitet bland barn. Dålig syn ska aldrig stå i vägen för rörelse på lika villkor. Genom initiativet erbjuder Synsam barn mellan fem och tolv år med synfel kostnadsfria aktivitetsglasögon. Arbetet med ”Alla ska se” fortsatte under året och sedan initiativet inleddes 2019, har Synsam delat ut 43 678 aktivitetsglasögon till barn i hela Norden.

Kundnöjdhet är alltid i fokus
Synsam strävar alltid efter att ge kunderna bästa möjliga hjälp utifrån sina respektive behov och har satt målet att minst 90 procent av kunderna ska vara ”nöjda” eller “mycket nöjda” år 2026.

Genom att alltid följa regler och riktlinjer som säkrar klinisk kvalitet kan Synsam garantera ett tryggt och kvalitativt möte med kund. En viktig del i arbetet för att säkra ett erbjudande av hög klinisk kvalitet, är användandet av certifieringar. Som ett exempel är den kliniska kvaliteten i de svenska butikerna certifierad enligt Optikbranschens kvalitetsnorm. Certifieringen bygger på de regler som styr de kliniska delarna av optikerns verksamhet och summerar optikerföreskriften och patientdatalagen (PDL) i en certifiering som regelbundet kontrolleras/revideras genom besök i butik. För Synsam är det av stor betydelse att kunna behandla kunders personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Synsam arbetar därför aktivt med att säkerställa verksamhetens efterlevnad gällande dataskyddslagar, som exempelvis lokala patientdatalagar och dataskyddsförordningen (GDPR)

Läs mer om Synsams kundansvar i vår
Års- och hållbarhetsredovisning