Valberedning

Bolagets bolagsstämma har antagit en instruktion för valberedningen. Enligt instruktionen för valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter vilka ska utses av de till röstetalet fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman och som önskar utse representanter. Utöver dessa fyra ledamöter ska styrelseordföranden vara ledamot i valberedningen. Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande.

Instruktionen för valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) vad gäller utnämningen av valberedningens ledamöter. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före nästkommande årsstämma. Ledamöterna i valberedningen ska, inom ramen för sina uppdrag, utföra sina uppgifter i enlighet med Koden. Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att lägga fram förslag till beslut om val av ordförande för årsstämman, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, styrelsearvode och ersättning till ledamöter i styrelseutskott samt arvodering av bolagets revisorer.

Valberedning 2023

Valberedningen inför årsstämman 2023 utgörs av:

  • Tomas Ekman, ordförande i valberedningen och utsedd av CVC/Theia Holdings;
  • Lovisa Runge, utsedd av Fjärde AP-fonden;
  • Karan Phadke, utsedd av Mawer Investment Management;
  • Karin Eliasson, utsedd av Handelsbanken Fonder; samt
  • Peter Törnquist, styrelsens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det per mejl till valberedningens ordförande med mejladress: tekman@cvc.com (ange ”Synsams valberedning” i ämnesraden). Eventuella förslag ska vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari 2023.

Instruktion för valberedningen (pdf)