Valberedning

Bolagets bolagsstämma har antagit en valberedningsinstruktion som ska tillämpas från och med den 1 januari 2022. Enligt instruktionen för valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter vilka inför årsstämman 2022 ska utses av de till röstetalet fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget per den sista bankdagen i januari samma år som årsstämman och som önskar utse en representant. Efter årsstämman 2022 och framåt ska valberedningens ledamöter istället utses av de till röstetalet fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman och som önskar utse en representant. Utöver dessa fyra ledamöter ska styrelseordföranden vara ledamot i valberedningen. Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande.

Instruktionen för valberedningen följer Koden vad gäller utnämningen av valberedningens ledamöter. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före nästkommande årsstämma. Ledamöterna i valberedningen ska, inom ramen för sina uppdrag, utföra sina uppgifter i enlighet med Koden. Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posterna som styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också nominera kandidater till posten som revisor samt lämna förslag på arvode till denna.

Valberedning 2022

Valberedningen inför årsstämman 2022 utgjordes av:

  • Tomas Ekman, ordförande i valberedningen och utsedd av CVC/Theia Holdings;
  • Henrik Söderberg, utsedd av C WorldWide Asset Management;
  • Karin Eliasson, utsedd av Handelsbanken Fonder;
  • Lovisa Runge, utsedd av Fjärde AP-fonden; samt
  • Peter Törnquist, styrelsens ordförande.

 

Instruktion för valberedning – Årsstämman 2022 (pdf)

Instruktion för valberedning – Efter årsstämman 2022 (pdf)