IR-policy

Synsams arbete inom Investor Relations syftar till att skapa och upprätthålla en kunskap om Synsam bland investerare, analytiker och journalister och därigenom medverka till en korrekt värdering av Synsam-aktien.

Nedan är utdrag med det väsentliga från Synsam IR-policy.

Inledning
Synsams informationsgivning till kapitalmarknaden ska ske i enlighet med gällande svensk lagstiftning, Nasdaq Stockholms informationsregler, Europaparlamentets och rådets förordningar, Finansinspektionens föreskrifter samt enligt allmänt erkänd praxis. All kommunikation från Synsam till kapitalmarknaden ska vara punktlig, pålitlig, korrekt och aktuell.

Talespersoner
VD, CFO och IR-ansvarig, är talespersoner när det gäller kommunikation med kapitalmarknaden.

Syfte
Synsam ska eftersträva att aktieägare, kapitalmarknad och affärsmedia har en god kunskap om Synsam, gott förtroende för företagsledningen och en realistisk bild av Synsams framtidsutsikter. Kapitalmarknadsrelationerna ska byggas upp genom korrekt, transparent och relevant informationsgivning som är lätt att följa över tid. Synsam ska eftersträva en konstruktiv och regelbunden dialog med analytiker och affärsjournalister. Den finansiella informationen ska ge kapital- och aktiemarknaderna en allsidig och tydlig bild av bolaget, dess finansiella ställning, utveckling och strategi.

Insiderpolicy
Synsam har upprättat en insiderpolicy vars syfte är att säkerställa att Synsam och berörda personer känner till och följer alla lagar och förordningar som gäller för spridning av information i börsnoterade bolag och handel i bolagets värdepapper.

Prognos
Synsam har valt att inte lämna prognoser externt. Uppgifter som offentliggörs ska inte jämföras mot prognos eller mot budget.

Tyst period
Kontakter i form av möten med investerare, analytiker och ekonomimedia bör ej ske på initiativ av Synsam under de 30 dagar som närmast föregår en delårsrapport (tyst period). Dock ska pressmeddelanden alltid offentliggöras och icke-finansiella frågor besvaras.