Styrelsens arbete

Styrelsen är det högsta beslutande organet efter bolagsstämman och det högsta verkställande organet. Styrelsens ansvar regleras på ett flertal nivåer. Styrelsens ansvar regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska vidare fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation liksom se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen kommer, efter noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, tillämpa Koden och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Styrelsens arbete regleras därutöver av bolagets bolagsordning, anvisningar från bolagsstämman samt styrelsens arbetsordning som antagits av styrelsen.

I styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa mål och strategier, se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och se till det finns en tillfredsställande kontroll av att bolaget efterlever lagar och andra regler som är tillämpliga på bolagets verksamhet. Styrelsen beslutar i frågor som rör bolagets verksamhetsinriktning, strategi, affärsplan, resurser och kapitalstruktur, organisation, förvärv, större investeringar, avyttringar och hel- och delårsrapporter, samt andra allmänna frågor av strategisk karaktär. Utöver detta behandlar och beslutar styrelsen i andra ärenden som bedöms falla utanför ramen för den verkställande direktörens befogenheter.

Styrelsen ska också se till att erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället, i syfte att säkerställa dess långsiktiga värdeskapande förmåga, fastställs och säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, tillförlitlig, relevant och inte vilseledande. Därtill ingår i styrelsens uppgifter att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga den verkställande direktören.

Styrelseledamöter, med undantag för arbetstagarrepresentanter, väljs årligen av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst 3 och högst 10 bolagsstämmovalda ledamöter. Bolagets styrelse består av nio bolagsstämmovalda ledamöter. Synsams styrelse följer en skriftlig arbetsordning, som har antagits av styrelsen och som omprövas årligen. Arbetsordningen reglerar, bland annat, styrelsens roll och ansvar, styrelsens arbetssätt samt arbetsfördelning inom styrelsen. Styrelsen antar även instruktioner för den verkställande direktören för Synsam inklusive instruktion för ekonomisk rapportering.