Börsnotering

Tillgång till denna information ges endast till personer som befinner sig och har hemvist i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt till behöriga personer som befinner sig eller har hemvist i andra jurisdiktioner än USA, Kanada, Japan eller Australien.

Viktig information

Informationen i denna del av Synsam AB (publ):s ("Bolaget") webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ("USA")), Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

De värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats ("Värdepapperna") har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan eller Australien och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i Kanada, Japan eller Australien. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Kanada, Japan eller Australien att förvärva Värdepapperna.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige, Danmark, Norge och Finland som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller som kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige, Danmark, Norge och Finland.

I synnerhet rörande medlemsstater inom Europeisk Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") (enskilt, en "Medlemsstat"), har ingen åtgärd vidtagits eller kommer vidtas för att rikta ett erbjudande till allmänheter avseende Värdepapperna som kräver publicering av ett prospekt i någon medlemsstat förutom Sverige, Danmark, Norge och Finland. Som en konsekvens, får Värdepappren endast säljas i en Medlemsstat, förutom Sverige, Danmark, Norge och Finland, enligt ett undantag under Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Denna avdelning av hemsidan, och informationen häri, riktar sig enbart till personer i Medlemsstater inom EES, förutom Sverige, Danmark, Norge och Finland, som är "kvalificerade investerare" enligt definitionen i Artikel 2(1)(e) av Prospektförordningen ("Kvalificerade Investerare"). I Storbritannien är denna del av hemsidan och informationen på den, riktad enbart till personer som: (A) (i) har professionell erfarenhet relaterat till investeringar och som faller inom definitionen under artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Regeln”), eller (iii) som utgör "high net worth entities" och till andra personer till vilka hemsidan och informationen kan riktas till lagligen enligt artikel 49(2) (a) till (d) i Regeln, och (B) är "Kvalificerade Investerare" enligt artikel 2(e) av Prospektförordningen (Förordning (EU) 2017/1129) då regleringen tillhör brittisk lag enligt European Union (Withdrawal) Act 2018 (alla dylika personer ovan benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Hemsidan och all information på den får inte ageras på eller förlitas på (i) i Storbritannien av personer som inte utgör Relevanta Personer och (ii) i någon medlemsstat utöver Sverige, Danmark, Norge och Finland, av personer som inte är Kvalificerade Investerare. Investeringar eller investeringsaktivitet som denna hemsida eller informationen på den relaterar till är endast tillgänglig för, (i) i Storbritannien, Relevanta Personer, och (ii) i någon medlemsstat utöver Sverige, Danmark, Norge och Finland, Kvalificerade Investerare, och kommer endast engageras med sådana personer.

Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är osäker på om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

Jag intygar därför att:
1. Jag är bosatt utanför och befinner mig utanför USA, Kanada, Japan eller Australien; och

2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige, Danmark, Norge eller Finland eller (b) utanför Sverige, Danmark, Norge eller Finland och varje sådan jurisdiktion som omnämns under punkt (1) ovan och, i sådant fall, att jag är behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.


FRISKRIVNINGSKLAUSUL – VIKTIGT

På grund av rättsliga inskränkningar är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och är inte avsedd för och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, publiceras eller distribueras eller spridas i eller till USA (inklusive dess territorium och ägor, samt delstater i USA och Columbiadistriktet ("USA")), Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Vi ber om ursäkt för besväret detta kan orsaka. Klicka här för att återvända till hemsidan.

Börsnotering

Den 20 oktober 2021 offentliggjorde Synsam sitt prospekt och prisintervall inför sin börsnotering på Nasdaq Stockholm.

Dokumentation

Pressmeddelande Utfall av erbjudandet 
Prospekt
Pressmeddelande Prospekt
Pressmeddelande ITF

Preliminär tidplan för viktiga datum

 • Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland: 21–28 oktober 2021
 • Anmälningsperiod för institutionella investerare i Sverige och utomlands: 21–28 oktober 2021
 • Offentliggörande av slutgiltigt pris i Erbjudandet: 29 oktober 2021
 • Första dag för handel i Synsams aktier: 29 oktober 2021
 • Likviddag: 2 november 2021

Erbjudandet i korthet

 • Det slutliga priset i Erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet 46–56 per aktie (”Prisintervallet”), vilket motsvarar ett marknadsvärde för Bolaget om 6 900–8 400 MSEK efter Erbjudandets genomförande. Det slutliga priset förväntas offentliggöras genom ett pressmeddelande innan handeln på Nasdaq Stockholm inleds den 29 oktober 2021.
 • Erbjudandet består av upp till 45 000 000 befintliga aktier, vilket motsvarar 30,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande, erbjudna av Theia Holdings S.à r.l. (”Huvudaktieägaren”), ett bolag som är indirekt majoritetsägt av CVC European Equity Fund V (”CVC Fund V”).
 • Huvudaktieägaren har förbehållit sig rätten att utöka antalet aktier som erbjuds av Huvudaktieägaren med upp till 7 500 000 befintliga aktier (”Utökningsoptionen”), motsvarande högst cirka 16,7 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet. Förutsatt att Utökningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet att bestå av
  52 500 000 aktier, vilket motsvarar 35,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
 • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Huvudaktieägaren utfärdat en option till Managers att sälja ytterligare högst 7 875 000 aktier, vilket motsvarar högst 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet under antagande om att Utökningsoptionen utnyttjas till fullo (”Övertilldelningsoptionen”). Förutsatt att Utökningsoptionen och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer erbjudandet att bestå av högst 60 375 000 aktier, vilket motsvarar cirka 40,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
 • Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på Prisintervallet, uppgår till cirka 2 070–2 520 MSEK, och under antagande om att Utökningsoptionen och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer värdet av Erbjudandet att uppgå till cirka 2 777–3 381 MSEK.
 • Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder Aktiebolag och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige har, under vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett sammanlagt belopp om 950 MSEK. Åtagandena motsvarar sammanlagt cirka 12,4 procent av Bolagets utestående aktier efter Erbjudandets genomförande och cirka 30,9 procent av aktierna i Erbjudandet förutsatt att Utökningsoptionen och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo (baserat på mittpunkten i Prisintervallet).
 • Aktierna kommer erbjudas allmänheten i Sverige, Danmark, Norge och Finland och till institutionella investerare i Sverige och utomlands i enlighet med tillämpliga regler och undantag. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”SYNSAM”.
 • Ett prospekt på svenska har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet har även översatts till engelska.

Kontakt

Per Hedblom,
Chief Financial Officer, Synsam Group
per.hedblom@synsam.com