Styrelsens utskott

Revisionsutskott
Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott i enlighet med aktiebolagslagen. Enligt aktiebolagslagen får medlemmar av revisionsutskottet inte vara anställda av bolaget och minst en medlem av revisionsutskottet ska ha redovisnings- eller revisionskompetens. Nuvarande revisionsutskottet består av tre ledamöter: Peter Törnquist (revisionsutskottets ordförande), Gustaf Marin-Löf och Ann Hellenius, vilka alla är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Ann Hellenius är även oberoende i förhållande till bolagets Huvudaktieägare.

Revisionsutskottet är ansvarigt för att övervaka bolagets finansiella rapportering, riskhantering och interna kontroll, samt redovisning och revision. Revisionsutskottet granskar och övervakar även revisorernas opartiskhet och självständighet, andra tjänster tillhandahållna av bolagets revisor samt biträder bolagets valberedning vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

People Committee
Styrelsen har inom sig upprättat en People Committee. People Committee består av Kenneth Bengtsson (People Committees ordförande), Peter Törnquist, Anna Omstedt och Christoffer Sjøqvist, vilka alla är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Kenneth Bengtsson och Anna Omstedt är även oberoende i förhållande till bolagets Huvudaktieägare.

People Committees huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör, bland annat, anställnings- och ersättningsvillkor för ledande befattningshavare. People Committee ska utforma en kompensationspolicy som ska presenteras för styrelsen. People Committee ska även ta fram underlag i vissa andra ersättningsärenden av principiell natur eller i övrigt av väsentlig betydelse, exempelvis aktieoptionsprogram och vinstandelsprogram, samt övervaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska anta samt de gällande ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i bolaget.