Styrelsens utskott

Revisionsutskott
Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott i enlighet med aktiebolagslagen. Enligt aktiebolagslagen får medlemmar av revisionsutskottet inte vara anställda av bolaget och minst en medlem av revisionsutskottet ska ha redovisnings- eller revisionskompetens. Nuvarande revisionsutskottet består av tre ledamöter: Peter Törnquist (revisionsutskottets ordförande), Gustaf Marin-Löf och Terje List, vilka alla är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Terje List är även oberoende i förhållande till bolagets Huvudaktieägare.

Revisionsutskottet är ansvarigt för att övervaka bolagets finansiella rapportering, riskhantering och interna kontroll, samt redovisning och revision. Revisionsutskottet granskar och övervakar även revisorernas opartiskhet och självständighet, andra tjänster tillhandahållna av bolagets revisor samt biträder bolagets valberedning vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Ersättningsutskott
Styrelsen har inom sig upprättat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet består av Kenneth Bengtsson (ersättningsutskottets ordförande), Peter Törnquist och Christoffer Sjøqvist, vilka alla är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Kenneth Bengtsson är även oberoende i förhållande till bolagets Huvudaktieägare.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör, bland annat, anställnings- och ersättningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska utforma en kompensationspolicy som ska presenteras för styrelsen. Ersättningsutskottet ska även ta fram underlag i vissa andra ersättningsärenden av principiell natur eller i övrigt av väsentlig betydelse, exempelvis aktieoptionsprogram och vinstandelsprogram, samt övervaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska anta samt de gällande ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i bolaget.