Bolagsordning

Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman och ska innehålla ett antal obligatoriska uppgifter av grundläggande natur för bolaget.

I bolagsordningen ska anges vilken verksamhet bolaget ska bedriva, aktiekapitalets storlek, aktieslagens rösträtter samt styrelsens sammansättning.

Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter, eller om ändring av bolagsordning.

Synsams bolagsordning är antagen vid årsstämman den 17 maj 2019. Organisationsnumret är 556946-3358.

Här hittar du bolagsordningen: Synsams bolagsordning (pdf).