Risker och riskhantering

Synsam AB (publ) med dotterbolag (”Synsam Group”) är utsatt för flertal risker i sin verksamhet. Att hantera och följa upp dessa risker samt att löpande göra avvägningar av Synsam Groups mål mot dessa risker är en kärnverksamhet för Synsam Group. Synsam Group bedömer att all affärsverksamhet är förenad med risker. Effektiv riskhantering kan leda till möjligheter och värdeskapande, medan risker som inte hanteras på rätt sätt kan leda till värdeförstöring och förluster.

Avseende riskbedömning har Synsam Group ett etablerat ramverk för risk vilket omfattar identifiering, analys, kategorisering, gradering, rapportering och hantering av risk. Synsam Group bedömer risker utifrån sannolikhet samt påverkan på Synsam Group relaterat till respektive risk.

För riskanalys och riskhantering hänvisar vi till prospekt. Se nedan.