2022/02/16

Valberedningen för Synsam har utsetts

Enligt de principer som gäller för tillsättande av valberedning i Synsam AB (publ) ("Bolaget" eller "Synsam") inför årsstämman 2022 ska valberedningen bestå av fem ledamöter: en ledamot utsedd av var och en av de till röstetalet fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget per den sista bankdagen i januari 2022 och som önskar utse en ledamot, samt styrelsens ordförande. Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2022 har nu etablerats och utgörs av:

  • Tomas Ekman, ordförande i valberedningen och utsedd av CVC/Theia Holdings;
  • Henrik Söderberg, utsedd av C WorldWide Asset Management;
  • Karin Eliasson, utsedd av Handelsbanken Fonder;
  • Lovisa Runge, utsedd av Fjärde AP-fonden; samt
  • Peter Törnquist, styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt, tillsammans med valberedningens motiverade yttrande, på Synsams hemsida www.synsamgroup.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det per mejl till valberedningens ordförande med mejladress: tekman@cvc.com (ange "Synsams valberedning" i ämnesraden). Eventuella förslag måste vara valberedningen tillhanda senast måndagen den 7 mars 2022.