Regulatorisk
2022/02/23

Synsam Groups Bokslutskommuniké 2021

1 oktober – 31 december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 245 MSEK (1 093), en ökning med 14,0 procent
  • Organisk tillväxt uppgick till 13,8 procent (19,1)
 • Bruttomarginalen ökade till 79,2 procent (76,5)
 • EBITDA ökade till 296 MSEK (279) och EBITDA-marginalen uppgick till 23,5 procent (25,1). Justerad EBITDA ökade till 333 MSEK (292) och den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 26,5 procent (26,2)
 • EBITA uppgick till 186 MSEK (190) och EBITA-marginalen uppgick till 14,8 procent (17,1). Justerad EBITA ökade till 223 MSEK (203) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 17,7 procent (18,2)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 392 MSEK (323)
 • Extern nettoskuld uppgick till 2 390 MSEK (2 636) vid årets utgång
 • Resultat efter skatt uppgick till 47 MSEK (-34)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,38 SEK (-0,47)
 • Den 29 oktober noterades Synsam AB (publ) på Nasdaq Stockholm, Mid Cap
 • I samband med bolagets börsnotering har banklånen återbetalats i sin helhet, ett nytt låneavtal har ingåtts och nya långfristiga banklån om 2 430 MSEK har tagits upp

1 januari – 31 december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 669 MSEK (3 806) en ökning om 22,6 procent
  • Organisk tillväxt uppgick till 23,2 procent (3,2)
 • EBITDA ökade till 1 189 MSEK (934) och EBITDA-marginalen uppgick till 25,1 procent (24,2). Justerad EBITDA ökade till 1 274 MSEK (948) och den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 26,9 procent (24,6)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 980 MSEK (898)
 • Resultat efter skatt uppgick till 51 MSEK (-195)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,60 SEK (-2,73)
 • Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 1,70 SEK (0,00) per aktie
   

Vd och koncernchef Håkan Lundstedt kommenterar:

”Grunden för Synsams tillväxt i Norden bygger på att erbjuda våra kunder en kvalitativ produkt till ett attraktivt pris, ett fördelaktigt ögonhälsoerbjudande samt med ett fokus på hållbarhet i alla led. Det är glädjande att kunna konstatera att allt fler kunder har valt Synsam under det gångna året och att vi fortsätter att ta marknadsandelar på en marknad präglad av hög konkurrens. Att under ett år påverkat av pandemi och restriktioner rapportera en organisk tillväxt uppgående till 23 procent, 14 procent för det fjärde kvartalet, är jag stolt över. Både sett till omsättning och lönsamhet så nådde vi ”all-time-high” under 2021 i koncernen och i tre av fyra segment, undantaget den starkt konkurrensutsatta danska marknaden, vilket är ett bevis på att Synsam i högsta grad fortsätter att vara relevant för kunden.

Strategin att ständigt förfina och vidareutveckla konceptet, både avseende kunderbjudandet och det fysiska bemötandet i butik, men även genom att säkerställa att bolagets digitala lösningar och tjänsteutveckling fortsättningsvis ligger i framkant, är av högsta prioritet. Synsams fokus är att växa organiskt, dels genom ett utökat butiksnätverk, dels genom att erbjuda ett bredare och för kunden mer attraktivt sortiment men även genom ny innovation och egna konkurrenskraftiga House Brands.

Genom fysiska butiker nära kunden skapas en ökad tillgänglighet och en förbättrad kundupplevelse, och möjligheten att fortsätta öka butikspenetrationen bedöms som god. Företagets tillväxtstrategi är att expandera på befintliga marknader, det vill säga i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Jag vill särskilt lyfta fram Finland där sex nya butiker etablerats 2021 från den bas om 31 butiker som fanns vid utgången av 2020, vilket är en kraftig butiksexpansion under ett enskilt år. Vi upplever att Synsam är en attraktiv hyresgäst som skapar en god kundtrafik vilket gör att möjligheterna att teckna kontrakt på attraktiva lägen har stärkts. Ytterligare en Flagshipbutik har invigts, på Hötorget i Stockholm. Den över 900 kvadratmeter stora butiken är norra Europas största optikbutik till sin yta med fler än 5 000 glasögonbågar, solglasögon och sportglasögon. Synsams målsättning är att inom en treårsperiod öppna 90 nya egna butiker. Under 2021 öppnades 26 nya butiker, vilket innebär att etableringstakten förväntas öka något under de kommande två åren. I det korta perspektivet är bedömningen att 7-10 butiker kommer att öppnas under det första kvartalet 2022.

Synsams snabbt växande abonnemangsaffär för glasögon, Synsam LifestyleTM, har under de senaste åren varit, och fortsätter att vara, en stark drivkraft till bolagets omsättning, tillväxt och lönsamhet. Antalet kunder som väljer Lifestyleerbjudandet ökade under 2021 med 40 procent och ökningstakten i antalet kunder var högre i det fjärde kvartalet jämfört med det tredje kvartalet. För att fortsätta skapa mervärde för kund och stärka Synsams attraktionskraft på marknaden kommer nästa generation av abonnemangsformen, Lifestyle 5.0, lanseras under sommaren 2022. Abonnemangsaffären skapar en trygghet för kunden som vill ha kontroll över sina månatliga utgifter samtidigt som vi tack vare våra House Brand-bågar kan erbjuda alternativ i alla prispositioner och med en design som passar väl för den skandinaviska marknaden. Även Synsams abonnemangsaffär för kontaktlinser rapporterade en god utveckling med en tillväxt på 38 procent under 2021.

INNOVATION OCH FRAMTIDENS SYNSAM

Arbetet med att etablera vår egen produktionsenhet och ett innovationscenter i Östersund går enligt plan. Genom att flytta glasögonproduktionen av bolagets egna House Brands, som hittills skett externt hos tredje part i Asien, till Sverige kortas ledtiderna samtidigt som möjligheterna att snabbare tillgodose kundernas behov och efterfrågan ökar. Förutom för att kunna erbjuda ett mer spännande och bredare sortiment är lokal produktion en viktig del i Synsams hållbarhetsstrategi. Anläggningen kommer att drivas med ett fokus på hållbar produktion och produktdesign samt på cirkulära kretslopp. Anläggningen är också positiv för Synsams affär. Intressant att kunna konstatera i sammanhanget är att andelen House Brand-bågar stod för mer än 50 procent av den totala försäljningen av bågar i koncernen under det fjärde kvartalet. Initialt kommer produktionen bestå av ett helt nytt sortiment med ny design som är anpassad för den nordiska marknaden, för att successivt inom några år försörja hela koncernens produktion av egna bågar. Den totala investeringen bedöms uppgå till 100 MSEK. Förberedelserna har intensifierats under det första kvartalet 2022, inför invigning och produktionsstart den 17 augusti.

Att vi på allvar går från ord till handling för att minska vårt klimatavtryck har bidragit till att Synsam Group i en branschjämförelse har kommit långt inom hållbarhetsområdet och vi upplever att det stärker vår attraktionskraft både som arbetsgivare samt som motpart för leverantörer och kunder. Etableringen av Synsam recycling- och outletbutiker bidrar till fler cirkulära flöden, ett minskat avfall samtidigt som det breddar Synsams målgrupp samt appellerar till en yngre kundgrupp för vilka hållbarhet och miljö är viktiga bidragande faktorer.

STARK LÖNSAMHETSUTVECKLING, MEN MED SIKTET INSTÄLLT PÅ TILLVÄXT

Den starka omsättningstillväxten och goda lönsamhetsutvecklingen har fortsatt under det fjärde kvartalet och verksamhetsåret 2021. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade i kvartalet med 6 procent till 296 MSEK och justerad EBITDA med 14 procent till 333 MSEK. För helåret 2021 ökade EBITDA med 27 procent och justerad EBITDA med 34 procent. Förklaringen till skillnaden mellan rapporterat resultat och det justerade resultatet är att vi i det fjärde kvartalet tagit kostnader uppgående till 37 MSEK för bolagets börsintroduktion i slutet av oktober. Helårspåverkan på resultatet till följd av börsintroduktionen uppgick till 85 MSEK. Att vi både rapporterar en hög organisk tillväxt, men även en betydande resultatförbättring, samtidigt som vi investerar och ökar antalet butiker är något jag är mycket stolt över. Det är extra tillfredsställande att kunna konstatera att alla delar i vår affär gemensamt bidrar till resultatförbättringen, både en stark utveckling av Lifestyleabonnemang, våra attraktiva butikskoncept där även nyetableringar snabbt bidrar till resultatet, egna House Brands samt våra digitala kanaler som kompletterar kärnaffären.

Synsam har höga framtida ambitioner vad gäller tillväxt och lönsamhet. Målsättningen är att på medellång sikt rapportera en organisk tillväxt på 8-12 procent samtidigt som den justerade EBITDA-marginalen ska vara 25 procent eller högre. Vårt sikte är inställt på tillväxt och att tillvarata de expansionsmöjligheter vi ser i marknaden för att fortsätta ta marknadsandelar med en bibehållen god lönsamhet. Vår bedömning är att vi genom att investera och prioritera tillväxt skapar ett större aktieägarvärde för framtiden. Synsam är ett unikt företag med stor tillväxtpotential och outforskade möjligheter och jag ser fram emot att tillsammans med våra fantastiska medarbetare få fortsätta utveckla det ledande livsstilsföretaget inom optik och ögonhälsa i Norden.”
 

Presentation av rapporten på svenska kl 09.00 idag

 • Plats: Webbsändning med telefonkonferens.

Presentation av rapporten på engelska kl 10.30 idag

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan kl. 08.00 idag. www.synsamgroup.com/investor-relations/
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lundstedt, Vd och koncernchef Synsam AB (publ), tel 08-619 28 60
Per Hedblom, CFO Synsam AB (publ), tel 08-619 28 60
Hemsida: 
www.synsamgroup.com

Denna information är sådan information som Synsam AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022 klockan 07.30.
 

Synsam är en ledande optikerkedja i Norden med ett brett och hållbart Lifestyleerbjudande. Synsam Group erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster för ögonhälsa och ögonmode utifrån kundens olika livsstilar och behov. Koncernen har cirka 3 000 medarbetare, en omsättning på cirka 4,7 miljarder kr (2021) och har cirka 500 butiker i Norden som drivs under varumärkena Synsam, Ai Eyewear samt Profil Optik i Danmark. Genom digitalisering, abonnemangserbjudanden och andra innovativa koncept är Synsam Group en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden inom flera områden, inklusive kundresa, produkterbjudande och ESG. Synsam Groups aktie handlas på Nasdaq Stockholm (SYNSAM).