Regulatorisk
2022/04/26

Kommuniké från Synsams årsstämma 2022

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021.

Vinstutdelning m.m.

Årsstämman beslutade att bolagets till förfogande stående vinstmedel om cirka 4 278 MSEK ska disponeras så att sammanlagt 255 MSEK, motsvarande 1,70 SEK per aktie, delas ut till aktieägarna och att återstående till förfogande stående vinstmedel, cirka 4 023 MSEK, balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för rätt till vinstutdelning är torsdagen den 28 april 2022 och utbetalning, som kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg, beräknas ske tisdagen den 3 maj 2022.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse och revisor och fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade om omval av samtliga styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid styrelsen även fortsättningsvis utgörs av Peter Törnquist, Kenneth Bengtsson, Ann Hellenius, Helena Johnson, Terje List, Håkan Lundstedt, Gustaf Martin-Löf, Philip Røpcke och Christoffer Sjøqvist. Peter Törnquist omvaldes även till styrelsens ordförande och KPMG AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade vidare att arvoden för arbete i styrelsen och styrelsens utskott samt till bolagets revisor ska utgå i enlighet med valberedningens förslag.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller tecknings­optioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Vid emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får det sammanlagda antalet aktier som kan komma att emitteras genom nyemission, och/eller genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner vilka emitterats med stöd av bemyndigandet, inte medföra att aktiekapitalet ökas med ett belopp som innebär en utspädning överstigande 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Högst så många egna aktier får återköpas att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av aktier får ske över Nasdaq Stockholm, eller utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar. Överlåtelser av aktier över Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm ska priset bestämmas så att överlåtelsen sker till marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandena är att medge ökade möjligheter till anpassning av kapital­strukturen i bolaget och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att kunna använda egna aktier i samband med eller till följd av eventuella förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar som bolaget kan komma att genomföra.

Långsiktigt incitamentsprogram för bolagets koncernledning och andra utvalda nyckel­personer (LTIP 2022)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitaments­program (LTIP 2022) som riktar sig till bolagets koncernledning och andra utvalda nyckel­personer i Synsam-koncernen (sammanlagt högst 80 personer). Deltagande i LTIP 2022 förutsätter att deltagarna gör egna investeringar i aktier i Synsam och/eller att deltagare innehar aktier i Synsam sedan tidigare. Varje deltagare i LTIP 2022 kommer att vederlagsfritt erhålla en prestationsaktierätt som ger deltagaren möjlighet att vederlagsfritt tilldelas ett antal aktier (s.k. prestationsaktier) i Synsam efter en cirka tvåårig intjänandeperiod. I vilken utsträckning en prestationsaktierätt kommer att berättiga till tilldelning av prestationsaktier efter utgången av intjänandeperioden kommer att bestämmas bl.a. med utgångs­punkt i graden av uppfyllande av fastställda prestationsmål avseende organisk tillväxt, justerad EBITDA och relativ totalavkastning. Beslutet om införande av LTIP 2022 innefattade även ett bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst 945 000 egna aktier (med reservation för omräkningar) samt beslut om att överlåta högst 945 000 egna aktier (med reservation för omräkningar) för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i LTIP 2022. Förvärv av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av egna aktier får endast ske till deltagarna i LTIP 2022 och ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt samt i övrigt på de villkor som följer av villkoren för LTIP 2022.

Fullständig information och beslut

Samtliga bolagsstämmans beslut var i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag. Fullständiga förslag till beslut som antogs vid årsstämman finns tillgängliga på bolagets webbplats www.synsamgroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Hedblom, CFO Synsam Group
E-post: per.hedblom@synsam.com
Tel: 08-619 28 60

Hemsida: www.synsamgroup.com

Synsam Group är en ledande optikerkedja i Norden med ett brett och hållbart Lifestyleerbjudande. Synsam Group erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster för ögonhälsa och ögonmode utifrån kundens olika livsstilar och behov. Koncernen har cirka 3 000 medarbetare, en omsättning på cirka 4,7 miljarder SEK (2021) och har cirka 500 butiker i Norden som drivs under varumärkena Synsam, Ai Eyewear samt Profil Optik i Danmark. Genom digitalisering, abonnemangserbjudanden och andra innovativa koncept är Synsam Group en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden inom flera områden, inklusive kundresa, produkterbjudande och ESG. Synsam Groups aktie handlas på Nasdaq Stockholm (SYNSAM). www.synsamgroup.com