Börsnotering

Tillgång till denna information ges endast till personer som befinner sig och har hemvist i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt till behöriga personer som befinner sig eller har hemvist i andra jurisdiktioner än USA, Kanada, Japan eller Australien.

Viktig information

Informationen i denna del av Synsam AB (publ):s ("Bolaget") webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ("USA")), Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

De värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats ("Värdepapperna") har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan eller Australien och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i Kanada, Japan eller Australien. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Kanada, Japan eller Australien att förvärva Värdepapperna.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige, Danmark, Norge och Finland som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller som kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige, Danmark, Norge och Finland.

I synnerhet rörande medlemsstater inom Europeisk Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") (enskilt, en "Medlemsstat"), har ingen åtgärd vidtagits eller kommer vidtas för att rikta ett erbjudande till allmänheter avseende Värdepapperna som kräver publicering av ett prospekt i någon medlemsstat förutom Sverige, Danmark, Norge och Finland. Som en konsekvens, får Värdepappren endast säljas i en Medlemsstat, förutom Sverige, Danmark, Norge och Finland, enligt ett undantag under Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Denna avdelning av hemsidan, och informationen häri, riktar sig enbart till personer i Medlemsstater inom EES, förutom Sverige, Danmark, Norge och Finland, som är "kvalificerade investerare" enligt definitionen i Artikel 2(1)(e) av Prospektförordningen ("Kvalificerade Investerare"). I Storbritannien är denna del av hemsidan och informationen på den, riktad enbart till personer som: (A) (i) har professionell erfarenhet relaterat till investeringar och som faller inom definitionen under artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Regeln”), eller (iii) som utgör "high net worth entities" och till andra personer till vilka hemsidan och informationen kan riktas till lagligen enligt artikel 49(2) (a) till (d) i Regeln, och (B) är "Kvalificerade Investerare" enligt artikel 2(e) av Prospektförordningen (Förordning (EU) 2017/1129) då regleringen tillhör brittisk lag enligt European Union (Withdrawal) Act 2018 (alla dylika personer ovan benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Hemsidan och all information på den får inte ageras på eller förlitas på (i) i Storbritannien av personer som inte utgör Relevanta Personer och (ii) i någon medlemsstat utöver Sverige, Danmark, Norge och Finland, av personer som inte är Kvalificerade Investerare. Investeringar eller investeringsaktivitet som denna hemsida eller informationen på den relaterar till är endast tillgänglig för, (i) i Storbritannien, Relevanta Personer, och (ii) i någon medlemsstat utöver Sverige, Danmark, Norge och Finland, Kvalificerade Investerare, och kommer endast engageras med sådana personer.

Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är osäker på om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

Jag intygar därför att:
1. Jag är bosatt utanför och befinner mig utanför USA, Kanada, Japan eller Australien; och

2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige, Danmark, Norge eller Finland eller (b) utanför Sverige, Danmark, Norge eller Finland och varje sådan jurisdiktion som omnämns under punkt (1) ovan och, i sådant fall, att jag är behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.


FRISKRIVNINGSKLAUSUL – VIKTIGT

På grund av rättsliga inskränkningar är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och är inte avsedd för och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, publiceras eller distribueras eller spridas i eller till USA (inklusive dess territorium och ägor, samt delstater i USA och Columbiadistriktet ("USA")), Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Vi ber om ursäkt för besväret detta kan orsaka. Klicka här för att återvända till hemsidan.

2021/10/20

Synsam offentliggör prospekt och prisintervall inför sin börsnotering på Nasdaq Stockholm

Efter offentliggörandet den 7 oktober 2021 av sin avsikt att notera sina aktier, offentliggör Synsam AB (publ) ("Synsam", "Bolaget" eller "Koncernen"), den ledande aktören inom optisk detaljhandel i Norden[1], idag prospektet och prisintervallet för erbjudandet ("Erbjudandet") och noteringen av sina aktier på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel förväntas bli den 29 oktober 2021. Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder Aktiebolag och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige har, under vissa villkor, åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för sammanlagt 950 MSEK.

 

Synsam är en ledande optikerkedja i Norden[2], med ett brett och hållbart Lifestyleerbjudande. Koncernen är verksam genom egenägda butiker, franchisebutiker och genom e-handelskanaler. Synsam grundades 1968 och har sedan dess utvecklats från en grupp fristående optikbutiker till en ledande och kundorienterad omnikanal-operatör med 490[3] välinvesterade butiker i Sverige, Danmark, Norge och Finland, och omkring 908 optiker som årligen genomför cirka 673 000 synundersökningar. Synsam anser att Bolaget konsekvent har varit en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden inom flera områden, inklusive kundresa och digitalisering, produkterbjudande och ESG. Detta har resulterat i en attraktiv finansiell profil som karaktäriseras av hög organisk tillväxt, signifikant högre tillväxt än den bredare marknaden[4], kombinerat med en skalbar kostnadsbas och hög kassagenerering.

 

Erbjudandet i korthet[5]

  • Det slutliga priset i Erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet 46–56 per aktie ("Prisintervallet"), vilket motsvarar ett marknadsvärde för Bolaget om 6 900–8 400 MSEK efter Erbjudandets genomförande. Det slutliga priset förväntas offentliggöras genom ett pressmeddelande innan handeln på Nasdaq Stockholm inleds den 29 oktober 2021.
  • Erbjudandet består av upp till 45 000 000 befintliga aktier, vilket motsvarar 30,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande, erbjudna av Theia Holdings S.à r.l. ("Huvudaktieägaren"), ett bolag som är indirekt majoritetsägt av CVC European Equity Fund V ("CVC Fund V").
  • Huvudaktieägaren har förbehållit sig rätten att utöka antalet aktier som erbjuds av Huvudaktieägaren med upp till 7 500 000 befintliga aktier ("Utökningsoptionen"), motsvarande högst cirka 16,7 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet. Förutsatt att Utökningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet att bestå av 52 500 000 aktier, vilket motsvarar 35,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
  • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Huvudaktieägaren utfärdat en option till Managers (som definierat vidare nedan) att sälja ytterligare högst 7 875 000 aktier, vilket motsvarar högst 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet under antagande om att Utökningsoptionen utnyttjas till fullo ("Övertilldelningsoptionen"). Förutsatt att Utökningsoptionen och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer erbjudandet att bestå av högst 60 375 000 aktier, vilket motsvarar cirka 40,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
  • Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på Prisintervallet, uppgår till cirka 2 070–2 520 MSEK, och under antagande om att Utökningsoptionen och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer värdet av Erbjudandet att uppgå till cirka 2 777–3 381 MSEK.
  • Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder Aktiebolag och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige har, under vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett sammanlagt belopp om 950 MSEK. Åtagandena motsvarar sammanlagt cirka 12,4 procent av Bolagets utestående aktier efter Erbjudandets genomförande och cirka 30,9 procent av aktierna i Erbjudandet förutsatt att Utökningsoptionen och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo (baserat på mittpunkten i Prisintervallet).
  • Aktierna kommer erbjudas allmänheten i Sverige, Danmark, Norge och Finland och till institutionella investerare i Sverige och utomlands i enlighet med tillämpliga regler och undantag.
  • Anmälningsperioden för allmänheten förväntas vara 21–28 oktober 2021. Anmälningsperioden för institutionella investerare förväntas vara 21–28 oktober 2021.
  • Första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm förväntas vara den 29 oktober 2021 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet "SYNSAM".
  • Ett prospekt på svenska har idag godkänts av Finansinspektionen och har, tillsammans med en engelsk översättning, publicerats på Bolagets hemsida (www.synsamgroup.com). Prospektet innehåller fullständiga villkor och instruktioner för Erbjudandet och är även tillgängligt på Carnegies hemsida (www.carnegie.se), Nordnets hemsida (www.nordnet.se) och Avanzas hemsida (www.avanza.se).

Håkan Lundstedt, VD för Synsam, kommenterar:

“Detta är en stor dag för Synsam och en viktig milstolpe i vår fortsatta tillväxtresa som ett ledande nordiskt livsstilsföretag inom optisk detaljhandel och ögonhälsa. Börsen är en naturlig hemvist för ett tillväxtbolag som Synsam. Vårt fokus på innovation och hållbarhet driver vår expansion, attraherar nya kunder och utvecklar köpbeteendet i våra marknader. Jag ser fram emot att fortsätta bygga verksamheten som ett noterat bolag, tillsammans med alla våra medarbetare i Norden.”

Peter Törnquist, Styrelseordförande i Synsam, kommenterar:

“Detta steg mot en börsnotering är ett bevis på den imponerande verksamheten som vår ledningsgrupp och våra medarbetare har byggt. Jag är stolt över att ha varit en del av Synsams framgång hittills, och grunden vi har byggt för bolagets fortsatta tillväxtresa som ett noterat bolag. Noteringen ger Synsam ännu bättre möjligheter att fortsätta driva innovation och hållbarhet i en långsiktigt växande marknad.”

Gustaf Martin-Löf, Senior Managing Director på CVC Capital Partners samt styrelseledamot i Synsam, kommenterar:

“Vi är stolta över Synsams transformation till ett ledande och snabbväxande nordiskt livsstilsföretag inom optisk detaljhandel och ögonhälsa. Noteringen kommer att stödja Synsam i sin fortsatta expansion, och att leverera hållbara aktieägarvärden till en spridd aktieägarbas. Med åtaganden från flera långsiktiga aktieägare kommer CVC Fund V att kvarstå som en väsentlig aktieägare efter noteringen och vi ser fram emot att välkomna nya aktieägare.”

Synsams styrkor

Den största nordiska specialisten inom optisk detaljhandel

Synsam är ett marknadsledande optikföretag inom detaljhandeln i Norden.[6] Enligt Marknadsstudien är Bolaget nummer ett i Sverige, med en marknadsandel på 33 procent, nummer två i Danmark, med en marknadsandel på 23 procent, nummer två i Norge, med en marknadsandel på 21 procent och nummer fem i Finland, med en marknadsandel på 6 procent (baserat på marknadsandel under 2020). Synsam hade en betydligt starkare tillväxt än marknaden i samtliga länder under perioden mellan 2015 och 2019 och befinner sig i en stark position för att fortsätta ta marknadsandelar enligt Marknadsstudien.

Strukturell tillväxt och motståndskraftig marknad

Enligt Bolagets ledning är optikbranschen ett av de mest attraktiva delsegmenten i den bredare detaljhandelssektorn. Optikmarknaden kännetecknas av dess stabilitet och motståndskraftighet över konjunkturcykler jämfört med den generella detaljhandeln som i större utsträckning följer konjunkturen. Motståndskraften beror huvudsakligen på glasögonens medicinska karaktär och kortare bytescykler på senare år. Optikmarknaden kännetecknas även av starka och uthålliga marginaler, storskalsfördelar, såsom stark förhandlingskraft gentemot leverantörer, samt operationell effektivitet. Vidare är optikmarknaden skyddad mot online-skiftet, då det krävs en fysisk avancerad synundersökning, rådgivning avseende olika synfel och val av glasögonbågar. Den nordiska optikmarknaden särskiljer sig något från den generella optikmarknaden och kännetecknas av unika egenskaper såsom avsaknaden av konflikter i värdekedjan, fördelaktiga regelverk och låg ersättningsrisk, låg butikstäthet och positivt mottagande av abonnemangstjänster. Synsam anser att Koncernen, med dess starka marknadsposition i kombination med den förväntade marknadstillväxten, är väl positionerad för att uppnå fortsatt lönsam tillväxt.

Innovationskultur är en del av Synsams DNA

Synsam har konsekvent varit en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden och har lanserat ett antal innovationer inom (i) kundresa och digitalisering, (ii) produkterbjudande, (iii) ESG (Miljö, Samhälle/Socialt och Bolagsstyrning (Eng. Environmental, Social and Governance)) och (iv) banbrytande abonnemangstjänster för glasögon. Dessa kundorienterade innovationer förväntas driva ytterligare trafik till Synsams butiker och erbjuda kunder ett bredare utbud. Synsam är en av få stora nordiska aktörer inom optisk detaljhandel och ögonhälsa som erbjuder en abonnemangstjänst för glasögon. Under sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2021 utgjorde Lifestyle 45 procent av nettoomsättningen för samma period, med en abonnentbas om cirka 336 000 abonnenter.[7]

Välinvesterade butiksnätverk och branschledande digitalt erbjudande

Synsam har en extensiv täckning inom den nordiska optiska detaljhandeln med en plattform bestående av 490 butiker i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Synsam genomförde ett betydande investeringsprogram om 915 MSEK mellan 2016 och 2018, resulterande i att den stora majoriteten av de 448 befintliga butikerna i slutet av 2018 byggdes om samt att en branschledande kundupplevelse och erbjudande utvecklades. Därutöver har 64 butiker öppnats mellan 2018 och den 30 juni 2021.

Attraktiv finansiell profil

Synsam har en attraktiv finansiell profil med stark like-for-like-tillväxt[8] och enligt Marknadsstudien en väsentligt högre tillväxt än den bredare marknaden. Vidare har Synsam mellan år 2018–30 juni 2021 visat en robust tillväxt i Justerad EBITA och EBITDA, som ett resultat av dess omsättningstillväxt i kombination med dess skalbara kostnadsbas. Bolaget uppvisar även en branschledande lönsamhet enligt Marknadsstudien. Därutöver har Synsams kapitaleffektiva affärsmodell och begränsade investeringsbehov redovisat ett starkt kassaflöde samtidigt som investeringar gjorts i Bolagets butiksbas.

Synsam uppvisade starka resultat under COVID-19-pandemin. Under 2020 ökade nettoomsättningen till 3 806 MSEK från 3 741 MSEK under 2019, motsvarande en organisk tillväxt om 3 procent, trots temporära COVID-19-stängningar som påverkade resultaten för första halvåret. Under tolvmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2021 uppgick nettoomsättningen till 4 312 MSEK, vilket var 20 procent högre än den föregående tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2020. Som helhet upplevde Synsam ett starkt momentum såväl före som efter COVID-19-relaterade nedstängningar, med åtta månader under 2020 som levererade högre försäljning och Justerad EBITDA än 2019.

Flertalet konkreta källor till hållbar tillväxt

Synsam är väl positionerat för framtida tillväxt, baserat på en kombination av robust organisk tillväxt och ytterligare tillväxtpotential. Organisk tillväxt förväntas drivas genom liknande drivkrafter som historiskt har levererat stark organisk tillväxt, inklusive fortsatt underliggande marknadstillväxt, tillväxt i befintliga butiker – från en kombination av fortsatt expansion av Lifestyleabonnemangstjänsten, nya erbjudanden (inklusive tillväxt av egna varumärken), online-försäljning och kontaktlinsförsäljning samt tillväxt från nya butiker – bestående av fortsatt expansion med nyetableringar och lansering av nya koncept. Vidare har den starka organiska tillväxten potential att kompletteras med ytterligare potentiell tillväxt från nya satsningar, inklusive att utnyttja Made in Sweden-initiativet och genom att expandera till ytterligare hälsorelaterade specialområden, där det första steget är lanseringen av Synsam Hearing.

Engagerad ledningsgrupp med god erfarenhet

Synsam har en entreprenöriell ledningsgrupp som har relevant branscherfarenhet och erfarenhet av framgångsrika företagstransformationer. Ledningsgruppen har tillsammans utvecklat Synsam till ett ledande och mycket lönsamt livsstilsföretag inom optik och ögonhälsa i Norden.[9] Ledningsgruppen har en bred kunskapsbas, som passar väl in för den fortsatta tillväxten av Bolagets verksamhet, och som består av erfarenheter från både optisk detaljhandel och andra delar av detaljhandelsindustrin. Medlemmarna i ledningsgruppen har 10–30 års branscherfarenhet, och Koncernens VD, Håkan Lundstedt, och CFO, Per Hedblom, har liknande erfarenheter av att transformera och driva tillväxt i verksamheter.

Ansvar för ESG inom Synsam

Synsam anser sig vara det ledande och mest hållbara företaget inom optik och ögonhälsa i Norden. Arbetet med miljömässigt, socialt och etiskt ansvarstagande inkluderar många olika områden, som sammantaget syftar till att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Synsam stödjer FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 och anser att Bolaget både har ansvar och möjlighet att bidra till flera av målen. Framför allt ligger Bolagets fokus på mål 12 "Hållbar konsumtion och produktion" samt mål 3 "Hälsa och välbefinnande". Synsam stödjer också Global Compacts principer för ansvarsfullt företagande.

Synsams värdekedja, som Bolaget ansvarar för från ax till limpa, är grunden i hållbarhetsarbetet och Bolaget ställer höga krav såväl internt på dess medarbetare som externt på dess leverantörer. Bolaget ska granska alla verksamhetens delar; från designutveckling, råvaruinköp, produktion och transporter, genom verksamheten och försäljning, till produktanvändning och återanvändning och återvinning. I varje del av Synsams värdekedja finns identifierade processer och angreppssätt för ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Synsam uppfattas som hållbara av Sveriges konsumenter och har de senaste tre åren tagit hem titeln som Sveriges mest hållbara Optiker i Sustainable Brand index.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Huvudaktieägaren anser, tillsammans med Synsams styrelse och ledning, att en ägarspridning och notering förväntas bidra till en vidareutveckling och expansion av Synsams verksamhet och kommersiella möjligheter. Bolaget anser att noteringen av aktierna på Nasdaq Stockholm kommer understödja nästa steg i utvecklingen mot Koncernens långsiktiga mål och kommer att stärka Koncernens offentliga profil genom ökad uppmärksamhet och varumärkeskännedom bland befintliga och potentiella kunder, kommersiella partners samt andra intressenter. Vidare anser Synsams styrelse och ledning att en notering kommer att gynna Koncernen genom att Bolaget får tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna för eventuella framtida kapitalbehov.

Prospekt och anmälan

Bolaget har upprättat ett prospekt på svenska i samband med Erbjudandet, vilket idag har godkänts av Finansinspektionen. Det svenska prospektet, tillsammans med en engelsk översättning, har publicerats på Bolagets hemsida (www.synsamgroup.com). Prospektet innehåller fullständiga villkor och instruktioner för Erbjudandet och är även tillgängligt på Carnegies hemsida (www.carnegie.se), Nordnets hemsida (www.nordnet.se) och Avanzas hemsida (www.avanza.se).

Preliminär tidplan

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige, Danmark, Norge och Finland

21–28 oktober 2021

 

 

Anmälningsperiod för institutionella investerare i Sverige och utlandet

21–28 oktober 2021

 

 

Offentliggörande av slutgiltigt pris i Erbjudandet

29 oktober 2021

 

 

Första dag för handel i Synsams aktier

29 oktober 2021

 

 

Likviddag

2 november 2021

Stabilisering

I samband med Erbjudandet kommer Carnegie Investment Bank AB (publ) att agera som stabiliseringsmanager ("Stabiliseringsmanagern") och kan därmed komma att, i den utsträckning det är tillåtet enligt svensk rätt, genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadspriset för aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, på OTC-marknaden eller på annat sätt och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktien på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter.

Stabiliseringsmanagern är inte skyldig att genomföra någon stabiliseringsåtgärd och det finns därför ingen garanti att dessa åtgärder kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Stabiliseringsmanagern kan komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen och övertilldela aktier i syfte att underlätta genomförande av stabiliseringstransaktioner.

Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning och kommer oavsett att avslutas senast vid slutet av 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska Stabiliseringsmanagern offentliggöra att stabiliseringsåtgärder genomförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. Inom en vecka efter utgången av Stabiliseringsperioden ska Stabiliseringsmanagern offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder har genomförts, de datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.

Om Synsam

Synsam är en ledande optikerkedja i Norden[10] med ett brett och hållbart Lifestyleerbjudande. Koncernen är verksam genom egenägda butiker, franchisebutiker och genom e-handelskanaler. Synsam grundades 1968 och har sedan dess utvecklats från en grupp fristående optikbutiker till en ledande och kundorienterad omnikanal-operatör med 490[11] välinvesterade butiker i Sverige, Danmark, Norge och Finland, och omkring 908 optiker som årligen genomför cirka 673 000 synundersökningar. Synsams omfattande och innovativa produktsortiment och tjänsteerbjudande inom optisk detaljhandel har resulterat i att Synsam är det ledande företaget inom optisk detaljhandel i Sverige, nummer två i Norge, nummer två i Danmark (under varumärket Profil Optik) och nummer fem i Finland, enligt Marknadsstudien (baserat på marknadsandel under 2020).

Synsam anser att Bolaget konsekvent har varit en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden inom flera områden, inklusive kundresa och digitalisering, produkterbjudande och ESG. Detta har resulterat i en attraktiv finansiell profil som karaktäriseras av hög organisk tillväxt, signifikant högre tillväxt än den bredare marknaden[12], kombinerat med en skalbar kostnadsbas och hög kassagenerering.

Koncernen leds av en ledningsgrupp med gedigen branscherfarenhet som stöds av både företags- och landsledningsgrupper med djupgående förståelse för, och långvarig erfarenhet av respektive lokal marknad.

Om CVC Capital Partners

CVC är ett ledande riskkapital- och investeringsrådgivningsbolag med ett nätverk bestående av 25 kontor i Europa, Asien och USA med cirka 125 miljarder USD under förvaltning. Sedan CVC grundades 1981 har CVC rest fonder för över 165 miljarder USD från några av världens ledande institutionella investerare genom sina private equity- och kreditstrategier. Fonder som förvaltas eller rådges av CVC har i dagsläget investerat i över 100 bolag världen över vilka tillsammans har en årlig omsättning som överstiger 100 miljarder USD och sysselsätter över 450 000 personer. För mer information om CVC, besök: www.cvc.com.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ), Goldman Sachs Bank Europe SE, Citigroup Global Markets Europe AG och Nordea Bank Abp, filial i Sverige är Joint Global Coordinators och tillsammans med Danske Bank A/S, Danmark, Filial Sverige och Swedbank AB (publ), Joint Bookrunners (och tillsammans, "Managers"). Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och Huvudaktieägaren beträffande svensk rätt och Freshfields Bruckhaus Deringer LLP är legal rådgivare till Bolaget och CVC beträffande amerikansk och engelsk rätt i samband med Erbjudandet och Noteringen på Nasdaq Stockholm. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Milbank LLP är legal rådgivare till Joint Bookrunners beträffande svensk rätt respektive amerikansk och engelsk rätt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jenny Fridh, Chief Communications and Sustainability Officer, Synsam Group
Telefon: +46 730 27 70 18

E-post: jenny.fridh@synsam.com

 

Hemsida: www.synsamgroup.com

 

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 09.00 den 20 oktober 2021.
 

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller uppmaning att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

 

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.

 

Kopior av detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

 

Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

 

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget avser inte att lämna något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

 

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, Danmark, Norge och Finland, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till ”kvalificerade investerare” såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas inte till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare. Varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper i en Relevant Stat kommer endast att vara tillgänglig avseende kvalificerade investerare. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

 

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i Prospektförordningen (Förordning (EU) 2017/1129) som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i U.K. Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

 

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier i Bolaget. Varje investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i samband med Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget och Bolagets aktier, vilken inte har självständigt verifierats av Joint Global Coordinators eller Joint Bookrunners.

 

Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners agerar uteslutande för Bolagets räkning i samband med Erbjudandet och inte för någon annans räkning, och kommer inte i något hänseende i relation till någon annan (oavsett om någon är mottagare av detta dokument eller inte) beakta sådana personer som deras klienter och de kommer inte vara ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet, något transaktionsärende, avseende något annat som omnämns häri eller Prospektet som kommer offentliggöras i samband med Erbjudandet.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information och uttalanden. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar”, ”skulle kunna” och andra uttryck som innebär indikationer eller bedömningar avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är baserad på olika antaganden, vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget tror att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att uppskatta eftersom dessa är avhängiga framtida händelser och omständigheter vilka är utom Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer kan komma att medföra att faktiska händelser väsentligen skiljer sig från vad som uttalas eller indirekt ligger till grund för vad som uttalas i framåtriktad information häri. Information, åsikter och framåtriktad information häri gäller endast per dagen för dess lämnande och kan komma att ändras utan särskilt meddelande därom. Bolaget lämnar inte några utfästelser om att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter med avseende på innehållet häri.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella kunder som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella kunder är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” och tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen, ”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

 

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR, eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

 

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] Enligt en marknadsstudie som tagits fram för Synsams räkning av den externa konsultfirman Boston Consulting Group ("Marknadsstudien") har Synsam en ledande marknadsposition i Norden (baserat på marknadsandelar under 2020). Marknadsandelarna är baserade på försäljningsvärde.

[2] Enligt Marknadsstudien har Synsam en ledande marknadsposition i Norden (baserat på marknadsandelar under 2020). Marknadsandelarna är baserade på försäljningsvärde.

[3] Per den 30 juni 2021.

[4] Enligt Marknadsstudien.

[5] Antalet aktier i Erbjudandet, och antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande, som anges nedan är baserat på antalet aktier i Bolaget efter genomförande av en planerad omstrukturering och nedmontering av den nuvarande ägarstruktur som bland annat inkluderar en split av aktier och nyemissioner, som det vidare beskrivs i Prospektet.

[6] Enligt Marknadsstudien har Synsam en ledande marknadsposition i Norden (baserat på marknadsandelar under 2020). Marknadsandelarna är baserade på försäljningsvärde.

[7] Exklusive abonnemang för kontaktlinser, per den 30 juni 2021.

[8] Alternativt nyckeltal: Like-for-like tillväxt definierat som nettoomsättningstillväxt justerat för nystartade butikers omsättning innevarande år för de månader som dessa inte haft öppet föregående år, valuta, franchisebutiker och förvärv.

[9] Enligt Marknadsstudien har Synsam en ledande marknadsposition i Norden (baserat på marknadsandelar under 2020). Marknadsandelarna är baserade på försäljningsvärde.

[10] Enligt Marknadsstudien har Synsam en ledande marknadsposition i Norden (baserat på marknadsandelar under 2020). Marknadsandelarna är baserade på försäljningsvärde.

[11] Per den 30 juni 2021.

[12] Enligt Marknadsstudien.