Regulatorisk
2023/05/16

Synsam Groups Q1-rapport 2023

1 januari - 31 mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 411 MSEK (1 186), en ökning med 19,0 procent.
 • Organisk tillväxt uppgick till 17,5 procent (12,3)
 • Nettoomsättning från glasögonabonnemang ökade med 27 procent (18)
 • Bruttomarginalen uppgick till 76,6 procent (79,3)
 • EBITDA1 ökade till 318 MSEK (293) och EBITDA-marginalen uppgick till 22,3 procent (24,4)
 • EBITA uppgick till 171 MSEK (178) och EBITA-marginalen uppgick till 12,0 procent (14,7)
 • EBIT uppgick till 133 MSEK (142) och EBIT-marginalen uppgick till 9,4 procent (11,8)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 257 MSEK (-53)
 • Nettoskulden uppgick till 2 919 MSEK (2 635) vid periodens utgång, jämfört med 2 969 MSEK vid årsskiftet 2022
 • Resultat efter skatt uppgick till 19 MSEK (99)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,13 SEK (0,66)

Vd och koncernchef Håkan Lundstedt kommenterar:

Tillväxten har varit den starkaste någonsin för Synsam i ett första kvartal. Nettoomsättningen ökade med 19 procent i det första kvartalet 2023, den organiska tillväxten uppgick till 18 procent och like-for-like-tillväxten uppgick till 14 procent. Vårt attraktiva kunderbjudande, med kvalitativa produkter till ett attraktivt pris, ett fördelaktigt ögonhälsoerbjudande, vårt fortsatt förstärkta butiksnätverk och omni-erbjudande samt fokus på lönsam hållbarhet, har bidragit till att vi ytterligare flyttat fram vår marknadsposition i Norden.

En viktig tillväxtdrivare är Synsams abonnemangsaffär för glasögon, och omsättningsökningen för Synsam Lifestyle var 27 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Samtidigt har churn varit låg och uppgick till 2,17 procent i det första kvartalet. Affären tillför mervärde till våra kunder, i dessa tider med ekonomisk osäkerhet, genom valmöjligheter i flera prisnivåer, och ger förutsägbarhet avseende månatliga utgifter, där konsumenterna sprider ut sina kostnader över tiden. Synsam Lifestyle är ett unikt CRM-verktyg som skapar långsiktiga kundrelationer samt frekventa kundmöten då kunderna varje år kallas till synundersökning samt ges en möjlighet att byta ut bågar.

Lönsamheten, EBITDA, ökar i tre av Synsams fyra segment i det första kvartalet. I Sverige, Danmark och Finland har vårt fokus på att öka EBITDA-marginalen varit framgångsrikt samtidigt som tillväxten har varit stark. Särskilt glädjande är Danmark, som i det första kvartalet uppvisar en organisk tillväxt på 9 procent och en EBITDA-marginal på 27 procent, i en mycket konkurrensutsatt marknad. Synsam Sverige har i det första kvartalet haft en stark organisk tillväxt på 19 procent och en EBITDA-marginal på 29 procent. Finland har en fortsatt mycket stark organisk tillväxt, vilken uppgick till 45 procent i det första kvartalet, samtidigt som EBITDA-marginalen ökade till 10 procent. Norges organiska tillväxt var 14 procent, samtidigt som EBITDA-marginalen blev lägre och uppgick till 16 procent i det första kvartalet. I Norge har förändringar i ledningsgruppen genomförts och ett åtgärdsprogram har inletts med syfte att stärka EBITDA-marginalen. EBITDA-marginalen för Synsam Group som helhet ökade jämfört med det fjärde kvartalet 2022.

Kostnads- och omstruktureringsprogrammet, vilket enligt plan skall reducera kostnadsbasen för de operativa kostnaderna med 102 MSEK under år 2023 och med 129 MSEK år 2024 jämfört med år 2022, genomförs enligt plan. Syftet är att generera en fortsatt stark tillväxt och samtidigt stärka EBITDA-marginalen i linje med Synsams finansiella mål.

Arbetet med att etablera nya innovativa teknologilösningar för ökad affärsnytta, Synsam EyeView, fortsätter. Dessa består av ny mjuk- och hårdvara, för genomförandet av synundersökningar, vilket i kombination med förändrade processer och arbetssätt kommer öka optikerkapaciteten och förbättra kundtillgängligheten, samt reducera behovet av och kostnader för konsulter. Genom en ökad kapacitet kommer vi i större utsträckning kunna möta våra kunders efterfrågan vilket bidrar till tillväxt samt nöjdare kunder. Vidare kommer utrullningen av Synsam EyeView möjliggöra att vi kan fortsätta expandera på orter där avsaknaden av optiker tidigare inte har tillåtit en butiksetablering.

Trots det höga inflationstrycket är bruttomarginalen stabil i koncernen, vilket visar på kvalitén i den underliggande verksamheten gällande de produkter och tjänster som ingår i vårt kundlöfte. Åtgärder vidtogs under hösten 2022 för att stärka bruttomarginalen, vilket givit effekt från och med det fjärde kvartalet 2022. Bruttomarginalen i det första kvartalet är högre än såväl den senaste 12-månadersperioden som helåret 2022. Samtidigt säkerställer vi att våra erbjudanden är prisvärda, vilket innebär att vi inte når samma bruttomarginal som motsvarande kvartal föregående år, men vilket däremot är en bidragande faktor till vår starka försäljningsökning. Att vi erbjuder prisvärda lösningar är samtidigt extra viktigt i denna marknad och vår prisgaranti gör att kunderna känner sig trygga.

Investeringstakten blir något lägre. Under år 2022 etablerade Synsam 37 butiker, för att ta tillvara på de möjligheter som öppnades upp på platser där vi haft som mål att etablera butiker. Vårt mål om att etablera 90 nya butiker under åren 2021–2023 står fast. Däremot har vi valt att reducera etableringstakten under det första halvåret 2023 för att i stället fokusera på uppgraderingar och flyttningar. Detta i kombination med lägre investeringstakt i produktionsanläggningen i Östersund, som en följd av att de huvudsakliga investeringarna genomfördes 2022, innebär att investeringarna totalt blir lägre och kassaflödet förbättrat jämfört med föregående år.

I det första kvartalet 2023 överträffar vi vårt tillväxtmål på medellång sikt, att nå en organisk tillväxt på 8–12 procent, och med de åtgärder som vi vidtar strävar vi efter att även nå målsättningen för EBITDA-marginalen på 25 procent eller högre.

Jag vill också tacka våra medarbetare för starka insatser under det första kvartalet, där vi fortsatt framgångsrikt möter våra kunders behov. Synsam står starkare än någonsin.”

Presentation av rapporten på svenska kl 09.00 idag

 • Plats: Webbsändning med telefonkonferens.
 • Talare: Vd och koncernchef Håkan Lundstedt samt CFO Per Hedblom.
 • Registrering för deltagande i webbsändning med telefonkonferens:
  https://financialhearings.com/event/46149

Presentation av rapporten på engelska kl 10.30 idag

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan kl. 08.00 idag.
www.synsamgroup.com/investor-relations/

För mer information, vänligen kontakta:
Per Hedblom, Chief Financial Officer Synsam AB (publ)

+46 (0)8 619 28 60, per.hedblom@synsam.com    
Hemsida:
www.synsamgroup.com

Denna information är sådan information som Synsam AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023 klockan 07.30.

Synsam Group är en ledande optikerkedja i Norden med ett brett och prisvärt abonnemangserbjudande. Synsam Group erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster för ögonhälsa och ögonmode utifrån kundens olika livsstilar och behov. Koncernen har cirka 4 000 medarbetare, en omsättning på cirka 5,5 miljarder SEK (rullande 12 månader till mars 2023) och har cirka 500 butiker i Norden som drivs under varumärkena Synsam, Synsam Recycling Outlet samt Profil Optik i Danmark. Genom digitalisering, abonnemangserbjudanden och andra innovativa koncept är Synsam Group en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden inom flera områden, inklusive kundresa, produkterbjudande och ESG. Synsam Groups aktie handlas på Nasdaq Stockholm (SYNSAM). www.synsamgroup.com