Regulatorisk
2023/11/17

Synsam Groups Q3-rapport 2023

1 juli - 30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 450 MSEK (1 319), en ökning med 9,9 procent.
  Organisk tillväxt uppgick till 7,0 procent (9,6)
 • Nettoomsättning från glasögonabonnemang ökade med 13,7 procent (23,4)
 • Bruttomarginalen ökade till 74,9 procent (73,8)
 • EBITDA1 ökade till 373 MSEK (303) och EBITDA-marginalen uppgick till 25,2 procent (22,7)
 • EBITA ökade till 222 MSEK (169) och EBITA-marginalen uppgick till 15,0 procent (12,7)
 • EBIT ökade till 184 MSEK (133) och EBIT-marginalen uppgick till 12,4 procent (9,9)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 104 MSEK (214)
 • Nettoskulden uppgick till 2 953 MSEK (2 864) vid periodens utgång, jämfört med
  2 969 MSEK vid årsskiftet 2022
 • Resultat efter skatt ökade till 90 MSEK (80)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 0,61 SEK (0,53)

1 januari - 30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 427 MSEK (3 904), en ökning med 13,4 procent.
  Organisk tillväxt uppgick till 11,4 procent (11,9)
 • Nettoomsättning från glasögonabonnemang ökade med 18,1 procent (22,8)
 • Bruttomarginalen uppgick till 75,1 procent (75,4)
 • EBITDA1 ökade till 1 092 MSEK (944) och EBITDA-marginalen uppgick till 24,3 procent (23,9)
 • EBITA ökade till 650 MSEK (571) och EBITA-marginalen uppgick till 14,5 procent (14,4)
 • EBIT ökade till 535 MSEK (462) och EBIT-marginalen uppgick till 11,9 procent (11,7)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 746 MSEK (505)
 • Resultat efter skatt uppgick till 249 MSEK (277)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,67 SEK (1,84)
   

Vd och koncernchef Håkan Lundstedt kommenterar:

”I det tredje kvartalet 2023 har Synsam ett förbättrat resultat i tre av fyra marknader, vilket är tillfredsställande. Kostnadsprogrammet har också givit effekt och följer plan. I det tredje kvartalet är resultatet förbättrat i hela resultaträkningen ner till periodens resultat, och är en fortsättning på den förbättrade resultatutveckling som vi haft från det andra kvartalet. EBITDA har ökat med 23,3 procent och EBIT har ökat med 38,5 procent. EBITDA-marginalen och EBIT-marginalen har också förbättrats betydligt jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 25,2 procent (22,7) respektive 12,4 procent (9,9). EBITDA-resultatet för niomånadersperioden ökade till 1 092 MSEK (944). Även bruttomarginalen har förbättrats jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Även i detta kvartal har vi flyttat fram våra marknadspositioner, i tre av fyra länder. Nettoomsättningen ökade med 10 procent i kvartalet och den organiska tillväxten uppgick till 7 procent. Vår strategi ger resultat, med rätt typ av etableringar, fokus på Synsam Lifestyle, och ett starkt serviceerbjudande. Konsumenterna prioriterar ögonhälsa även i tuffare tider och behovet är starkt trots lågkonjunktur.

Fortsatt framgång för abonnemangsmodellen
Synsams abonnemangsaffär för glasögon, Synsam Lifestyle, hade en omsättningsökning på 14 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den aktiva kundbasen ökade med 24 tusen kunder i kvartalet, en något lägre ökning än tidigare kvartal, som en följd av optikerkapacitet. Churn har varit fortsatt låg i kvartalet och uppgick till 2,04 procent. Affären tillför mervärde till våra kunder, särskilt i dessa tider med ekonomisk osäkerhet, då tjänsten ger kunden valmöjligheter i flera prisnivåer, samt ger förutsägbarhet avseende månatliga utgifter, där kostnader sprids ut över tiden. Även Synsam Groups linsabonnemang har varit framgångsrikt med en hög tillväxt och en nettoomsättning på 106 MSEK (64).

Fortsatt stark utveckling i tre av fyra segment. Åtgärder vidtas i Danmark
Lönsamheten, EBITDA, ökade i tre av Synsams fyra segment i det tredje kvartalet. I Sverige ökade Synsam sin marknadsandel ytterligare med en organisk tillväxt på 10 procent samtidigt som EBITDA-marginalen stärktes.
Norge visar på en fortsatt förbättrad utveckling, med en organisk tillväxt på 8 procent och med stärkt EBITDA-marginal.
Synsams starka tillväxt i Finland har fortsatt samtidigt som lönsamheten förbättrades. Synsams koncept är framgångsrikt och uppskattas av kunderna vilket är grunden för den starka organiska tillväxten i Finland där vi tar betydande marknadsandelar.

Den danska marknaden fortsätter att vara hårt konkurrensutsatt och utmanande vilket har påverkat Synsam Danmark i kvartalet, med en negativ organisk tillväxt på 10 procent och lägre EBITDA-marginal. Kreditlagstiftningen i Danmark förändrades också i det tredje kvartalet, med påverkan på kreditvärdighetsbedömningen för kunder till det danska Lifestyle-erbjudandet. Åtgärder vidtas.

Kostnads- och omstruktureringsprogrammet fas 1 ger effekt enligt plan. Kostnads- och omstruktureringsprogram fas 2 med effekt från år 2024 är under genomförande.

Högt innovationstempo
Etableringstakten ligger i linje med fastlagda planer. Optikerkapaciteten har varit en begränsande faktor för tillväxten i vår bransch. Genom införandet av Synsam EyeView i Synsams butiker skapas förutsättningar för vidare tillväxt och ökad tillgänglighet samt nöjdare kunder. Synsam EyeView är en kombination av nya innovativa teknologilösningar och förändrade processer och arbetssätt, som leder till att optikerkapaciteten ökas, samtidigt som behovet av konsulter och därmed kostnaderna reduceras. Synsam EyeView möjliggör också att vi kan fortsätta expandera på orter där avsaknaden av optiker tidigare inte har tillåtit en butiksetablering. Projektet att införa Synsam EyeView har pågått under hela året och framgången i detta projekt har tydligt visat sig i de butiker där denna lösning införts. Målsättningen är att samtliga butiker i Sverige och Norge skall använda Synsam EyeView. Implementering kommer också att påbörjas i Danmark.

Produktionsanläggningen i på Frösön i Östersund utvecklas enligt plan och det är med stor glädje och stolthet vi nu har lanserat en ny kollektion i våra butiker, Oscar Eide, vår andra kollektion som producerats i denna anläggning. Kollektionen innebär att vi nu kan erbjuda ännu fler närproducerade bågar till våra kunder på den nordiska marknaden. Att flytta produktionen från Asien till närmare slutkund är en viktig del i Synsam hållbarhetsstrategi, samtidigt som det kortar ledtiderna vilket ökar möjligheten att snabbare tillgodose kundernas behov och efterfrågan.

I det tredje kvartalet 2023 uppfyllde vi vårt lönsamhetsmål på medellång sikt att nå en EBITDA-marginal på 25 procent eller högre, vilket är en fortsättning på den förbättrade resultatutveckling som vi haft från det andra kvartalet. Vårt fokus på att tillgodose våra kunders behov är grunden till vår framgång och tack vare våra medarbetares starka insats stärker Synsam sin position på marknaden.”


Livesänd frågestund med VD och CFO på svenska
kl 09.00 idag

 • Plats: Webbsändning.
 • Talare: Vd och koncernchef Håkan Lundstedt samt CFO Per Hedblom.
 • Länk för deltagande i frågestund: SynsamGroup_Q3
   

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan kl. 07.30 idag.
www.synsamgroup.com/investor-relations/

 

För mer information, vänligen kontakta:
Per Hedblom, Chief Financial Officer Synsam AB (publ)
+46 (0)8 619 28 60,
per.hedblom@synsam.com     
Hemsida:
www.synsamgroup.com

 

Denna information är sådan information som Synsam AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2023 klockan 07.30.
 

Synsam Group är en ledande optikerkedja i Norden med ett brett och prisvärt abonnemangserbjudande. Synsam Group erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster för ögonhälsa och ögonmode utifrån kundens olika livsstilar och behov. Koncernen har cirka 4 000 medarbetare, en omsättning på drygt 5,5 miljarder SEK (rullande 12 månader till september 2023) och har cirka 500 butiker i Norden som drivs under varumärkena Synsam, Synsam Recycling Outlet samt Profil Optik i Danmark. Genom digitalisering, abonnemangserbjudanden och andra innovativa koncept är Synsam Group en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden inom flera områden, inklusive kundresa, produkterbjudande och ESG. Synsam Groups aktie handlas på Nasdaq Stockholm (SYNSAM). www.synsamgroup.com