Regulatorisk
2024/02/21

Synsam Groups Bokslutskommuniké 2023

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 479 MSEK (1 373), en ökning med 7,7 procent. Organisk tillväxt uppgick till 7,4 procent (6,8)
 • Nettoomsättning från glasögonabonnemang ökade med 7,2 procent (21,3)
 • Bruttomarginalen uppgick till 76,6 procent (76,7)
 • EBITDA ökade till 348 MSEK (273) och EBITDA-marginalen uppgick till 23,2 procent (19,6)
 • EBITA ökade till 200 MSEK (127) och EBITA-marginalen uppgick till 13,3 procent (9,1)
 • EBIT ökade till 161 MSEK (90) och EBIT-marginalen uppgick till 10,7 procent (6,5)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 404 MSEK (185)
 • Nettoskulden uppgick till 2 720 MSEK vid periodens utgång, jämfört med 2 969 MSEK vid årsskiftet 2022
 • Resultat efter skatt ökade till 61 MSEK (51)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 0,41 SEK (0,34)

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 905 MSEK (5 277), en ökning med 11,9 procent. Organisk tillväxt uppgick till 10,3 procent (10,6)
 • Nettoomsättning från glasögonabonnemang ökade med 15,1 procent (22,4)
 • Bruttomarginalen uppgick till 75,5 procent (75,8)
 • EBITDA ökade till 1 440 MSEK (1 217) och EBITDA-marginalen uppgick till 24,1 procent (22,8)
 • EBITA ökade till 850 MSEK (698) och EBITA- marginalen uppgick till 14,2 procent (13,1)
 • EBIT ökade till 696 MSEK (552) och EBIT-marginalen uppgick till 11,6 procent (10,3)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 1 150 MSEK (690)
 • Resultat efter skatt uppgick till 311 MSEK (328)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 2,08 SEK (2,19)
 • Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 1,80 SEK (1,70) per aktie

Vd och koncernchef Håkan Lundstedt kommenterar:

2023 har varit ett rekordår för Synsam med en stark tillväxt och ökad lönsamhet och där vi har stärkt vår marknadsposition. Under 2023 har Synsam genererat en organisk tillväxt på 10 procent och like- for-like tillväxt på 7 procent, i en marknad där konsumenterna generellt hållit igen på utgifterna.

Under 2023 har resultatet förbättrats, EBITDA har ökat med 18 procent och EBIT har ökat med 26 procent. EBITDA-marginalen och EBIT-marginalen har också förbättrats betydligt och uppgick till 24,1 procent (22,8) respektive 11,6 procent (10,3). I det fjärde kvartalet ökade EBITDA med 27 procent och EBIT ökade betydligt mer än omsättningstillväxten såväl för helåret 2023 som för det fjärde kvartalet. Vår strategi ger resultat, med rätt typ av etableringar, fokus på Synsam Lifestyle, en effektiv organisation och ett starkt serviceerbjudande.

Abonnemangsaffären nådde 3 miljarder SEK i omsättning

Synsams abonnemangsaffär för glasögon, Synsam Lifestyle, hade i 2023 en omsättningsökning på 15 procent och nådde 3 miljarder SEK omsättning. Den aktiva kundbasen ökade med 109 tusen kunder under året och med 24 tusen kunder i det fjärde kvartalet. Vi ser också att omsättning från förlängningar av abonnemanget blir alltmer viktig, jämfört med omsättning från nyförsäljning. Churn (ett mått på hur stor andel av kunderna som lämnar glasögonabonnemanget) har varit stabil i det fjärde kvartalet och uppgick till 2,28 procent. Affären tillför mervärde till våra kunder, särskilt i dessa tider med ekonomisk osäkerhet, då tjänsten ger kunden valmöjligheter i flera prisnivåer, och ger förutsägbarhet avseende månatliga utgifter, där kostnader sprids ut över tiden. Även Synsam Groups linsabonnemang har varit framgångsrikt med en hög tillväxt och en nettoomsättning 2023 på 375 MSEK (223).

Synsams målsättning är att det totala antalet abonnemangskunder, det vill säga kunder som antingen har ett Lifestyle abonnemang eller som abonnerar löpande enbart på linser ska uppgå till 1 miljon kunder i slutet av 2025. Per den sista december 2023 var antalet cirka 745 tusen.

Hög etableringstakt

Synsam har under 2023 etablerat 22 nya butiker och har därmed under perioden 2021–2023 etablerat 85 nya butiker, i linje med kommunicerad målsättning. Våra etableringar blir snabbt lönsamma tack vare våra starka koncept och välutvecklade analys och metod för etableringar. Vi har också under det fjärde kvartalet 2023 och under helåret sett en ökad trafik av kunder till våra butiker. Synsam hade 547 butiker per den 31 december 2023. Synsam kommer i det första kvartalet 2024 att etablera mellan 8 och 10 nya butiker och målet är att etablera 90 nya butiker under åren 2024–2026. Synsam ser en betydande potential att fortsätta öka antalet butiker på befintliga marknader i Norden, innefattande också en fortsatt satsning på hörselområdet med mer än 10 nya pilotenheter under 2024, i vår fortsatta utvärdering av denna affär som en komplettering till optikaffären.

Fortsatt stark utveckling i Sverige och Finland. Ny ledning i Norge och vi börjar se resultat. Åtgärder vidtas i Danmark.

I Sverige ökade Synsam sin marknadsandel ytterligare med en organisk tillväxt på 11 procent under 2023 samtidigt som EBITDA-marginalen stärktes.

Synsams starka tillväxt i Finland har fortsatt i 2023 samtidigt som lönsamheten förbättrades. Under 2021–2023 har 26 nya butiker etablerats i Finland. Synsams koncept är framgångsrikt och uppskattas av kunderna vilket är grunden för den starka organiska tillväxten i Finland där vi tar betydande marknadsandelar.

Norge hade under 2023 en organisk tillväxt på 9 procent, men där EBITDA-marginalen var lägre 2023 på grund av lägre bruttomarginal. Vi har stärkt vår marknadsposition under 2023 och nu ökar fokus på att stärka effektiviteten. En ny ledning är på plats sedan ett år och vi börjar se resultatet av detta.

Den organiska tillväxten i Danmark var negativ i det fjärde kvartalet, i en hårt konkurrensutsatt och svagare konsumentmarknad. I det tredje kvartalet förändrades kreditlagstiftningen, med påverkan på kreditvärdighetsbedömningen för kunder till det danska Lifestyle-erbjudandet, vilket haft direkta såväl som indirekta negativa effekter på omsättningen under det andra halvåret 2023. Som en följd av den svagare försäljningsutvecklingen, i kombination med inflationsdrivna kostnadsökningar, var EBITDA-marginalen lägre. Åtgärder har vidtagits, som syftar till att ge effekt på kort såväl som lång sikt, exempelvis införandet av Lifestyle Cash, där kunden erhåller innehållet i Lifestyle-lösningen, men utan delbetalning. Åtgärderna som har vidtagits har börjat påverka Danmark positivt.

Starkt kunderbjudande

I våra butiker skall kunderna alltid kunna hitta de bågar som passar för sitt utseende och stil. Vi utvecklar ständigt våra butiker och koncept för att förbättra tillgängligheten och servicen för våra kunder. Här har också Synsams egna House Brands en viktig roll i att differentiera och stärka kunderbjudandet, locka nya kunder med unika produkter, skapa attraktiva priser i olika prispunkter samt bidra till en ökad lönsamhet och konvertering till Synsam Lifestyle-abonnemangsaffär. Sedan 2022 har vi dessutom egen tillverkning i Sverige av vissa House Brand bågar, Jämtö och Oscar Eide, vilket innebär att vi kan erbjuda närproducerade bågar till våra kunder på den nordiska marknaden. Att på detta sätt flytta delar av produktionen från Asien till närmare slutkund är en viktig del i Synsams hållbarhetsstrategi, samtidigt som det kortar ledtiderna vilket ökar möjligheten att snabbare tillgodose kundernas behov och efterfrågan.

Fortsatt effektivitetsfokus

En orsak till den stärkta EBITDA-marginalen, trots fortsatt kostnadsinflation, är det kostnads- och omstruktureringsprogram som initierades inför 2023. Som tidigare meddelat var målsättningen med detta program att minska kostnadsbasen för de operativa kostnaderna med 102 MSEK under 2023 och med 129 MSEK 2024 jämfört med 2022. Ett nytt kostnadsprogram genomförs nu med beräknad ytterligare årlig effekt 106 MSEK, varav 94 MSEK effekt på helåret 2024, i syfte att motverka inflationsdrivna kostnadsökningar. I det fjärde kvartalet 2023 har EBITDA belastats med 10 MSEK extra kostnader för att genomföra detta nya kostnadsprogram.

Ökning av optikerkapaciteten – Synsam EyeView

Optikerkapaciteten har varit en begränsande faktor för tillväxten och tillgängligheten i vår industri under lång tid. Genom införandet av Synsam EyeView i Synsams butiker skapas förutsättningar för vidare tillväxt och ökad tillgänglighet samt nöjdare kunder. Projektet att införa Synsam EyeView har pågått under 2023 och framgången i detta projekt har tydligt visat sig i de butiker där denna lösning införts, där det mottagits mycket positivt av våra kunder.

Under 2023 uppfyllde vi vårt tillväxtmål och närmade oss vårt lönsamhetsmål på medellång sikt att nå en EBITDA-marginal på 25 procent eller högre. Vi är aldrig nöjda och har fokus på att skapa lönsam tillväxt genom innovativa lösningar och möta våra kunders behov samtidigt som vi säkerställer effektivitet. Tack vare våra medarbetares starka insats stärker Synsam sin position på marknaden.


Livesänd frågestund med VD och CFO på svenska
kl 09.30 idag

 • Datum och tid: Den 21 februari 2024, kl. 09.30.
 • Plats: Webbsändning.
 • Talare: Vd och koncernchef Håkan Lundstedt samt CFO Per Hedblom.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan kl. 07.30 idag.
www.synsamgroup.com/investor-relations/

 

För mer information, vänligen kontakta:
Per Hedblom, Chief Financial Officer Synsam AB (publ)
+46 (0)8 619 28 60, per.hedblom@synsam.com
Hemsida: www.synsamgroup.com

Denna information är sådan information som Synsam AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2024 klockan 07.30.

Synsam Group är en ledande optikerkedja i Norden med ett brett och prisvärt abonnemangserbjudande. Synsam Group erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster för ögonhälsa och ögonmode utifrån kundens olika livsstilar och behov. Koncernen har cirka 4 000 medarbetare, en omsättning på cirka 5,9 miljarder SEK (2023) och har cirka 500 butiker i Norden som drivs under varumärkena Synsam, Synsam Outlet samt Profil Optik i Danmark. Genom digitalisering, abonnemangserbjudanden och andra innovativa koncept är Synsam Group en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden inom flera områden, inklusive kundresa, produkterbjudande och ESG. Synsam Groups aktie handlas på Nasdaq Stockholm (SYNSAM). www.synsamgroup.com