Regulatorisk
2023/11/17

Beslut om förvärv av egna aktier i Synsam för att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2023

Enligt styrelsens beslut ska egna aktier kunna förvärvas vid ett eller flera tillfällen under perioden 20 november 2023 till och med den 31 mars 2024. Inga förvärv ska dock ske under 30 kalenderdagar före offentliggörandet av en delårsrapport eller bokslutskommuniké (s.k. stängd period). Sammanlagt får högst 1 455 000 egna aktier förvärvas. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter (Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares), och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv kommer att verkställas av värdepappersföretag eller kreditinstitut på uppdrag av Bolaget. Betalning för förvärvade aktier ska ske kontant.

I enlighet med beslutet om införande av LTIP 2023 som fattades vid årsstämman 2023 får högst 1 455 000 Synsam-aktier överlåtas till deltagare i LTIP 2023, och överlåtelser ska ske vederlagsfritt till deltagare vid den tidpunkt och i övrigt på de villkor som följer av villkoren för LTIP 2023.

Det totala antalet utestående aktier i Synsam uppgår för närvarande till 150 000 000, och Bolaget äger för närvarande 945 000 egna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hedblom, CFO Synsam Group
E-post: per.hedblom@synsam.com
Tel: 08-619 28 60
Hemsida: www.synsamgroup.com

Synsam Group är en ledande optikerkedja i Norden med ett brett och prisvärt abonnemangserbjudande. Synsam Group erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster för ögonhälsa och ögonmode utifrån kundens olika livsstilar och behov. Koncernen har cirka 4 000 medarbetare, en omsättning på drygt 5,5 miljarder SEK (rullande 12 månader till september 2023) och har cirka 500 butiker i Norden som drivs under varumärkena Synsam, Synsam Recycling Outlet samt Profil Optik i Danmark. Genom digitalisering, abonnemangserbjudanden och andra innovativa koncept är Synsam Group en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden inom flera områden, inklusive kundresa, produkterbjudande och ESG. Synsam Groups aktie handlas på Nasdaq Stockholm (SYNSAM). www.synsamgroup.com