Regulatorisk
2024/04/26

Kommuniké från Synsams årsstämma 2024

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023.

Vinstutdelning m.m.

Årsstämman beslutade att bolagets till förfogande stående vinstmedel om cirka 3 483 MSEK ska disponeras så att sammanlagt cirka 266 MSEK, motsvarande 1,80 SEK per aktie (men utan att medräkna egna aktier som innehas av bolaget), delas ut till aktieägarna och att återstående till förfogande stående vinstmedel, cirka 3 217 MSEK, balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för rätt till vinstutdelning är tisdagen den 30 april 2024 och utbetalning, som kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg, beräknas ske måndagen den 6 maj 2024.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse och revisor och fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma och i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Peter Törnquist, Håkan Lundstedt, Kenneth Bengtsson, Ann Hellenius, Terje List, Gustaf Martin-Löf, Christoffer Sjøqvist och Anna Omstedt samt om nyval av Petra Axdorff. Helena Johnson hade avböjt omval. Peter Törnquist omvaldes även till styrelsens ordförande och Deloitte AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade vidare att arvoden för arbete i styrelsen och styrelsens utskott samt till bolagets revisor ska utgå i enlighet med valberedningens förslag.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller tecknings­optioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Vid emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får det sammanlagda antalet aktier som kan komma att emitteras genom nyemission, och/eller genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner vilka emitterats med stöd av bemyndigandet, inte medföra att aktiekapitalet ökas med ett belopp som innebär en utspädning överstigande 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Högst så många egna aktier får återköpas att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Betalning för aktierna får endast ske kontant. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av aktier får ske över Nasdaq Stockholm, eller utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar. Överlåtelser av aktier över Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm ska priset bestämmas så att överlåtelsen sker på marknadsmässiga villkor. Ersättning för de överlåtna aktierna får endast erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Syftet med bemyndigandena är att medge ökade möjligheter till anpassning av kapital­strukturen i bolaget och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att kunna använda egna aktier i samband med eller till följd av eventuella förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar som bolaget kan komma att genomföra.

Långsiktigt incitamentsprogram för bolagets koncernledning och andra utvalda nyckel­personer (LTIP 2024)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett nytt långsiktigt incitaments­program (LTIP 2024) som riktar sig till bolagets koncernledning och andra utvalda nyckel­personer i Synsam-koncernen (sammanlagt högst cirka 80 personer). Deltagande i LTIP 2024 förutsätter att deltagarna gör egna investeringar i aktier i Synsam och/eller att deltagare innehar aktier i Synsam sedan tidigare. Varje deltagare i LTIP 2024 kommer att vederlagsfritt erhålla en prestationsaktierätt som ger deltagaren möjlighet att vederlagsfritt tilldelas ett antal aktier (s.k. prestationsaktier) i Synsam efter en cirka treårig intjänandeperiod. I vilken utsträckning en prestationsaktierätt kommer att berättiga till tilldelning av prestationsaktier efter utgången av intjänandeperioden kommer att bestämmas bl.a. med utgångs­punkt i graden av uppfyllande av fastställda prestationsmål avseende organisk tillväxt, justerad EBITDA, hållbarhetsmål och relativ totalavkastning. Beslutet om införande av LTIP 2024 innefattade även ett bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst 1 175 000 egna aktier (med reservation för omräkningar) samt beslut om att överlåta högst 1 175 000 egna aktier (med reservation för omräkningar) för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i LTIP 2024. Förvärv av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm mot kontant vederlag och till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av egna aktier får endast ske till deltagarna i LTIP 2024 och ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt samt i övrigt på de villkor som följer av villkoren för LTIP 2024.

Fullständig information och beslut

Samtliga bolagsstämmans beslut var i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag. Fullständiga förslag till beslut som antogs vid årsstämman finns tillgängliga på bolagets webbplats www.synsamgroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hedblom, CFO Synsam Group
E-post: per.hedblom@synsam.com
Tel: 08-619 28 60
Hemsida: www.synsamgroup.com

Synsam Group är en ledande optikerkedja i Norden med ett brett och prisvärt abonnemangserbjudande. Synsam Group erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster för ögonhälsa och ögonmode utifrån kundens olika livsstilar och behov. Koncernen har cirka 4 000 medarbetare, en omsättning på cirka 5,9 miljarder SEK (2023) och har cirka 500 butiker i Norden som drivs under varumärkena Synsam, Synsam Outlet samt Profil Optik i Danmark. Genom digitalisering, abonnemangserbjudanden och andra innovativa koncept är Synsam Group en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden inom flera områden, inklusive kundresa, produkterbjudande och ESG. Synsam Groups aktie handlas på Nasdaq Stockholm (SYNSAM). www.synsamgroup.com