Finland

Antal butiker: ca 30
Medelantal anställda: ca 170

Landschef: Vesa Mars

(september 2020)

www.synsam.fi