Regulatorisk
2021/11/10

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av Synsam

Carnegie Investment Bank AB (publ), Goldman Sachs Bank Europe SE, Citigroup Global Markets Europe AG, Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Danske Bank AS, Danmark, Sverige filial och Swedbank AB (publ) (tillsammans "Managers"), har idag meddelat Synsam AB (publ) ("Synsam" eller "Bolaget") och Theia Holdings S.à r.l. (”Huvudaktieägaren”) att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att stabiliseringsperioden har avslutats.

I samband med erbjudandet och börsnoteringen av Synsams aktier på Nasdaq Stockholm den 29 oktober 2021 ("Erbjudandet"), beviljade Huvudaktieägaren en option till Managers att förvärva ytterligare högst 6 750 000 befintliga aktier i Synsam för att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"), att utnyttjas helt eller delvis inom 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Synsams aktier på Nasdaq Stockholm. Övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo.

 

Inga stabiliseringsåtgärder har genomförts sedan Erbjudandet genomfördes, och med hänsyn till Bolagets aktiekursutveckling har Carnegie Investment Bank AB (publ), som stabiliseringsmanager och för Managers räkning, beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jenny Fridh, Chief Communications and Sustainability Officer, Synsam Group
Telefon: +46 730 27 70 18
E-post: 
jenny.fridh@synsam.com
Hemsida: www.synsamgroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 18:30 den 10 november 2021.


Om Synsam

Synsam är en ledande optikerkedja i Norden[1] med ett brett och hållbart Lifestyleerbjudande. Koncernen är verksam genom egenägda butiker, franchisebutiker och genom e-handelskanaler. Synsam grundades 1968 och har sedan dess utvecklats från en grupp fristående optikbutiker till en ledande och kundorienterad omnikanal-operatör med 490[2] välinvesterade butiker i Sverige, Danmark, Norge och Finland, och omkring 908 optiker som årligen genomför cirka 673 000 synundersökningar. Synsams omfattande och innovativa produktsortiment och tjänste­erbjudande inom optisk detaljhandel har resulterat i att Synsam är det ledande företaget inom optisk detaljhandel i Sverige, nummer två i Norge, nummer två i Danmark (under varumärket Profil Optik) och nummer fem i Finland, enligt Marknadsstudien (baserat på marknadsandel under 2020).

Synsam anser att Bolaget konsekvent har varit en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden inom flera områden, inklusive kundresa och digitalisering, produkterbjudande och ESG. Detta har resulterat i en attraktiv finansiell profil som karaktäriseras av hög organisk tillväxt, signifikant högre tillväxt än den bredare marknaden[3], kombinerat med en skalbar kostnadsbas och hög kassagenerering.

Koncernen leds av en ledningsgrupp med gedigen branscherfarenhet som stöds av både företags- och landsledningsgrupper med djupgående förståelse för, och långvarig erfarenhet av respektive lokal marknad.

 

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller uppmaning att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats i enlighet med ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.

 

Kopior av detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

 

Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

 

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget har inte och avser inte att lämna något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

 

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, Danmark, Norge och Finland, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till ”kvalificerade investerare” såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande har inte och avses inte att erbjudas inte till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare. Varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper i en Relevant Stat har eller kommer endast att vara tillgänglig avseende kvalificerade investerare. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

 

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i Prospektförordningen (Förordning (EU) 2017/1129) som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i U.K. Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

 

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier i Bolaget. Varje investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i samband med Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget och Bolagets aktier, vilken inte har självständigt verifierats av Managers.

 

Managers agerar uteslutande för Bolagets räkning i samband med Erbjudandet och inte för någon annans räkning, och kommer inte i något hänseende i relation till någon annan (oavsett om någon är mottagare av detta dokument eller inte) beakta sådana personer som deras klienter och de kommer inte vara ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet, något transaktionsärende, avseende något annat som omnämns häri eller Prospektet som kommer offentliggöras i samband med Erbjudandet.

 

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information och uttalanden. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar”, ”skulle kunna” och andra uttryck som innebär indikationer eller bedömningar avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är baserad på olika antaganden, vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget tror att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att uppskatta eftersom dessa är avhängiga framtida händelser och omständigheter vilka är utom Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer kan komma att medföra att faktiska händelser väsentligen skiljer sig från vad som uttalas eller indirekt ligger till grund för vad som uttalas i framåtriktad information häri. Information, åsikter och framåtriktad information häri gäller endast per dagen för dess lämnande och kan komma att ändras utan särskilt meddelande därom. Bolaget lämnar inte några utfästelser om att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter med avseende på innehållet häri.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknads­bedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella kunder som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella kunder är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” och tillsammans med EU Målmarknadsbedöm­ningen, ”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedöm­ningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ända­målsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR, eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

 

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
 

[1] Enligt en marknadsstudie som tagits fram för Synsams räkning av den externa konsultfirman Boston Consulting Group ("Marknadsstudien") har Synsam en ledande marknadsposition i Norden (baserat på marknadsandelar under 2020). Marknadsandelarna är baserade på försäljningsvärde.

[2] Per den 30 juni 2021.

[3] Enligt Marknadsstudien.