Börsnotering

Tillgång till denna information ges endast till personer som befinner sig och har hemvist i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt till behöriga personer som befinner sig eller har hemvist i andra jurisdiktioner än USA, Kanada, Japan eller Australien.

Viktig information

Informationen i denna del av Synsam AB (publ):s ("Bolaget") webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ("USA")), Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

De värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats ("Värdepapperna") har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan eller Australien och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i Kanada, Japan eller Australien. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Kanada, Japan eller Australien att förvärva Värdepapperna.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige, Danmark, Norge och Finland som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller som kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige, Danmark, Norge och Finland.

I synnerhet rörande medlemsstater inom Europeisk Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") (enskilt, en "Medlemsstat"), har ingen åtgärd vidtagits eller kommer vidtas för att rikta ett erbjudande till allmänheter avseende Värdepapperna som kräver publicering av ett prospekt i någon medlemsstat förutom Sverige, Danmark, Norge och Finland. Som en konsekvens, får Värdepappren endast säljas i en Medlemsstat, förutom Sverige, Danmark, Norge och Finland, enligt ett undantag under Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Denna avdelning av hemsidan, och informationen häri, riktar sig enbart till personer i Medlemsstater inom EES, förutom Sverige, Danmark, Norge och Finland, som är "kvalificerade investerare" enligt definitionen i Artikel 2(1)(e) av Prospektförordningen ("Kvalificerade Investerare"). I Storbritannien är denna del av hemsidan och informationen på den, riktad enbart till personer som: (A) (i) har professionell erfarenhet relaterat till investeringar och som faller inom definitionen under artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Regeln”), eller (iii) som utgör "high net worth entities" och till andra personer till vilka hemsidan och informationen kan riktas till lagligen enligt artikel 49(2) (a) till (d) i Regeln, och (B) är "Kvalificerade Investerare" enligt artikel 2(e) av Prospektförordningen (Förordning (EU) 2017/1129) då regleringen tillhör brittisk lag enligt European Union (Withdrawal) Act 2018 (alla dylika personer ovan benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Hemsidan och all information på den får inte ageras på eller förlitas på (i) i Storbritannien av personer som inte utgör Relevanta Personer och (ii) i någon medlemsstat utöver Sverige, Danmark, Norge och Finland, av personer som inte är Kvalificerade Investerare. Investeringar eller investeringsaktivitet som denna hemsida eller informationen på den relaterar till är endast tillgänglig för, (i) i Storbritannien, Relevanta Personer, och (ii) i någon medlemsstat utöver Sverige, Danmark, Norge och Finland, Kvalificerade Investerare, och kommer endast engageras med sådana personer.

Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är osäker på om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

Jag intygar därför att:
1. Jag är bosatt utanför och befinner mig utanför USA, Kanada, Japan eller Australien; och

2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige, Danmark, Norge eller Finland eller (b) utanför Sverige, Danmark, Norge eller Finland och varje sådan jurisdiktion som omnämns under punkt (1) ovan och, i sådant fall, att jag är behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.


FRISKRIVNINGSKLAUSUL – VIKTIGT

På grund av rättsliga inskränkningar är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och är inte avsedd för och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, publiceras eller distribueras eller spridas i eller till USA (inklusive dess territorium och ägor, samt delstater i USA och Columbiadistriktet ("USA")), Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Vi ber om ursäkt för besväret detta kan orsaka. Klicka här för att återvända till hemsidan.

2021/10/28

Erbjudandepriset i Synsams börsnotering fastställs till 50 SEK per aktie – handel på Nasdaq Stockholm inleds imorgon

Synsam AB (publ) ("Synsam", "Bolaget" eller "Koncernen"), den ledande aktören inom optisk detaljhandel i Norden[1], offentliggör idag utfallet av erbjudandet avseende Synsams notering på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit stort bland såväl stora svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Handel på Nasdaq Stockholm inleds imorgon den 29 oktober 2021.

 

Synsam är en ledande optikerkedja i Norden[2], med ett brett och hållbart Lifestyleerbjudande. Koncernen är verksam genom egenägda butiker, franchisebutiker och genom e-handelskanaler. Synsam grundades 1968 och har sedan dess utvecklats från en grupp fristående optikbutiker till en ledande och kundorienterad omnikanal-operatör med 490[3] välinvesterade butiker i Sverige, Danmark, Norge och Finland, och omkring 908 optiker som årligen genomför cirka 673 000 synundersökningar. Synsam anser att Bolaget konsekvent har varit en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden inom flera områden, inklusive kundresa och digitalisering, produkterbjudande och ESG. Detta har resulterat i en attraktiv finansiell profil som karaktäriseras av hög organisk tillväxt, signifikant högre tillväxt än den bredare marknaden[4], kombinerat med en skalbar kostnadsbas och hög kassagenerering.

 

Erbjudandet i korthet

  • Priset i Erbjudandet har fastställts till 50 SEK per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för Bolaget om 7 500 MSEK.
  • Erbjudandet omfattar 45 000 000 befintliga aktier som erbjuds av Theia Holdings S.à r.l. ("Huvudaktieägaren"), ett bolag som är indirekt majoritetsägt av CVC European Equity Fund V ("CVC Fund V"), motsvarande 30 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
  • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Huvudaktieägaren utfärdat en option till Managers (som definieras vidare nedan) att sälja ytterligare högst 6 750 000 aktier, vilket motsvarar högst 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"). Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer erbjudandet att bestå av högst 51 750 000 aktier, vilket motsvarar cirka 34,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
  • Värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 2 250 MSEK, och under antagandet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer det totala värdet av Erbjudandet att uppgå till cirka 2 588 MSEK.
  • Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder Aktiebolag och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige har, under vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett sammanlagt belopp om 950 MSEK. Åtagandena motsvarar sammanlagt cirka 12,7 procent av Bolagets utestående aktier efter Erbjudandets genomförande och cirka 36,7 procent av aktierna i Erbjudandet förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
  • Handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm inleds imorgon, den 29 oktober 2021 under kortnamnet "SYNSAM".
  • Förväntad likviddag är den 2 november 2021.

Håkan Lundstedt, VD för Synsam, kommenterar:

“Det här är en stor och spännande milstolpe i Synsams mer än 50-åriga historia. Noteringen på Nasdaq Stockholm ger oss ännu bättre möjligheter att fortsätta vår tillväxtresa som ett ledande nordiskt livsstilsföretag inom optisk detaljhandel och ögonhälsa. Jag är stolt över alla våra medarbetare som har bidragit till våra framgångar så här långt – och till att förändra hela vår bransch genom innovation och hållbarhet. Jag ser fram emot att fortsätta bygga och expandera verksamheten tillsammans med våra medarbetare, partners samt befintliga och nya aktieägare.”

Peter Törnquist, Styrelseordförande i Synsam, kommenterar:

“Intresset för att bli en del av Synsams framtida tillväxtresa bland nordiska och internationella investerare har överträffat våra förväntningar. Det arbete och det engagemang som ledningen och medarbetarna har lagt ner på att bygga den verksamhet vi har i dag är verkligen imponerande. Jag ser mycket fram emot att starta detta nya och spännande kapitel i Synsams historia.”

Gustaf Martin-Löf och Christoffer Sjøqvist, Senior Managing Directors på CVC Capital Partners samt styrelseledamöter i Synsam, kommenterar:

“Vi är glada att välkomna alla nya aktieägare till Synsam. Styrelsen, ledningen och medarbetarna i Synsam har byggt en exceptionell verksamhet som omdefinierar marknaden för optisk detaljhandel och ögonhälsa i Norden. Noteringen är ett viktigt steg för verksamhetens fortsatta utveckling och vi ser fram emot att fortsätta stödja Synsam aktivt i bolagets framtida tillväxtresa.”

Stabilisering

I samband med Erbjudandet kommer Carnegie Investment Bank AB (publ) att agera som stabiliseringsmanager ("Stabiliseringsmanagern") och kan därmed komma att, i den utsträckning det är tillåtet enligt svensk rätt, genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadspriset för aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, på OTC-marknaden eller på annat sätt och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktien på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter.

Stabiliseringsmanagern är inte skyldig att genomföra någon stabiliseringsåtgärd och det finns därför ingen garanti att dessa åtgärder kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Stabiliseringsmanagern kan komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen och övertilldela aktier i syfte att underlätta genomförande av stabiliseringstransaktioner.

Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning och kommer oavsett att avslutas senast vid slutet av 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska Stabiliseringsmanagern offentliggöra att stabiliseringsåtgärder genomförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. Inom en vecka efter utgången av Stabiliseringsperioden ska Stabiliseringsmanagern offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder har genomförts, de datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.

 

Huvudaktieägaren har utfärdat Övertilldelningsoptionen till Managers, vilken kan utnyttjas helt eller delvis, under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, för att förvärva ytterligare högst 6 750 000 existerande aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, i syfte att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

Om Synsam

Synsam är en ledande optikerkedja i Norden[5] med ett brett och hållbart Lifestyleerbjudande. Koncernen är verksam genom egenägda butiker, franchisebutiker och genom e-handelskanaler. Synsam grundades 1968 och har sedan dess utvecklats från en grupp fristående optikbutiker till en ledande och kundorienterad omnikanal-operatör med 490[6] välinvesterade butiker i Sverige, Danmark, Norge och Finland, och omkring 908 optiker som årligen genomför cirka 673 000 synundersökningar. Synsams omfattande och innovativa produktsortiment och tjänsteerbjudande inom optisk detaljhandel har resulterat i att Synsam är det ledande företaget inom optisk detaljhandel i Sverige, nummer två i Norge, nummer två i Danmark (under varumärket Profil Optik) och nummer fem i Finland, enligt Marknadsstudien (baserat på marknadsandel under 2020).

Synsam anser att Bolaget konsekvent har varit en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden inom flera områden, inklusive kundresa och digitalisering, produkterbjudande och ESG. Detta har resulterat i en attraktiv finansiell profil som karaktäriseras av hög organisk tillväxt, signifikant högre tillväxt än den bredare marknaden[7], kombinerat med en skalbar kostnadsbas och hög kassagenerering.

Koncernen leds av en ledningsgrupp med gedigen branscherfarenhet som stöds av både företags- och landsledningsgrupper med djupgående förståelse för, och långvarig erfarenhet av respektive lokal marknad.

Om CVC Capital Partners

CVC är ett ledande riskkapital- och investeringsrådgivningsbolag med ett nätverk bestående av 25 kontor i Europa, Asien och USA med cirka 125 miljarder USD under förvaltning. Sedan CVC grundades 1981 har CVC rest fonder för över 165 miljarder USD från några av världens ledande institutionella investerare genom sina private equity- och kreditstrategier. Fonder som förvaltas eller rådges av CVC har i dagsläget investerat i över 100 bolag världen över vilka tillsammans har en årlig omsättning som överstiger 100 miljarder USD och sysselsätter över 450 000 personer. För mer information om CVC, besök: www.cvc.com.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ), Goldman Sachs Bank Europe SE, Citigroup Global Markets Europe AG och Nordea Bank Abp, filial i Sverige är Joint Global Coordinators och tillsammans med Danske Bank A/S, Danmark, Filial Sverige och Swedbank AB (publ), Joint Bookrunners (och tillsammans, "Managers"). Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och Huvudaktieägaren beträffande svensk rätt och Freshfields Bruckhaus Deringer LLP är legal rådgivare till Bolaget och CVC beträffande amerikansk och engelsk rätt i samband med Erbjudandet och Noteringen på Nasdaq Stockholm. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Milbank LLP är legal rådgivare till Joint Bookrunners beträffande svensk rätt respektive amerikansk och engelsk rätt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jenny Fridh, Chief Communications and Sustainability Officer, Synsam Group
Telefon: +46 730 27 70 18

E-post: jenny.fridh@synsam.com

 

Hemsida: www.synsamgroup.com

 

Denna information utgör insiderinformation som Synsam är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 22.00 den 28 oktober 2021.

 

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller uppmaning att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

 

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.

 

Kopior av detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

 

Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

 

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget avser inte att lämna något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

 

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, Danmark, Norge och Finland, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till ”kvalificerade investerare” såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas inte till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare. Varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper i en Relevant Stat kommer endast att vara tillgänglig avseende kvalificerade investerare. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

 

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i Prospektförordningen (Förordning (EU) 2017/1129) som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i U.K. Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

 

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier i Bolaget. Varje investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i samband med Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget och Bolagets aktier, vilken inte har självständigt verifierats av Joint Global Coordinators eller Joint Bookrunners.

 

Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners agerar uteslutande för Bolagets räkning i samband med Erbjudandet och inte för någon annans räkning, och kommer inte i något hänseende i relation till någon annan (oavsett om någon är mottagare av detta dokument eller inte) beakta sådana personer som deras klienter och de kommer inte vara ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet, något transaktionsärende, avseende något annat som omnämns häri eller Prospektet som kommer offentliggöras i samband med Erbjudandet.

 

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information och uttalanden. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar”, ”skulle kunna” och andra uttryck som innebär indikationer eller bedömningar avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är baserad på olika antaganden, vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget tror att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att uppskatta eftersom dessa är avhängiga framtida händelser och omständigheter vilka är utom Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer kan komma att medföra att faktiska händelser väsentligen skiljer sig från vad som uttalas eller indirekt ligger till grund för vad som uttalas i framåtriktad information häri. Information, åsikter och framåtriktad information häri gäller endast per dagen för dess lämnande och kan komma att ändras utan särskilt meddelande därom. Bolaget lämnar inte några utfästelser om att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter med avseende på innehållet häri.

 

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella kunder som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella kunder är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” och tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen, ”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

 

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR, eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] Enligt en marknadsstudie som tagits fram för Synsams räkning av den externa konsultfirman Boston Consulting Group ("Marknadsstudien") har Synsam en ledande marknadsposition i Norden (baserat på marknadsandelar under 2020). Marknadsandelarna är baserade på försäljningsvärde.

[2] Enligt Marknadsstudien har Synsam en ledande marknadsposition i Norden (baserat på marknadsandelar under 2020). Marknadsandelarna är baserade på försäljningsvärde.

[3] Per den 30 juni 2021.

[4] Enligt Marknadsstudien.

[5] Enligt Marknadsstudien har Synsam en ledande marknadsposition i Norden (baserat på marknadsandelar under 2020). Marknadsandelarna är baserade på försäljningsvärde.

[6] Per den 30 juni 2021.

[7] Enligt Marknadsstudien.