Regulatorisk
2021/11/30

Synsam Groups Q3-rapport 2021

1 juli – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 176 MSEK (972), en ökning med 21,0 procent. Organisk tillväxt uppgick till 21,0 procent (8,5)
 • Bruttomarginalen ökade till 75,8 procent (75,4)
 • EBITDA ökade till 314 MSEK (272) och EBITDA-marginalen uppgick till 26,3 procent (27,7). Justerad EBITDA ökade till 337 MSEK (272) och den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 28,3 procent (27,7)
 • EBITA ökade till 206 MSEK (173) och EBITA-marginalen uppgick till 17,3 procent (17,6). Justerad EBITA ökade till 229 MSEK (173) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 19,2 procent (17,6)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 252 MSEK (121)
 • Extern nettoskuld uppgick till 2 535 MSEK (2 888) vid periodens utgång, jämfört med 2 636 MSEK den 31 december 2020
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 MSEK (-25)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,02 SEK (-0,35)
   

1 januari – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 423 MSEK (2 714) en ökning med 26,1 procent. Organisk tillväxt uppgick till 27,0 procent (-2,1)
 • EBITDA ökade till 893 MSEK (655) och EBITDA-marginalen uppgick till 25,7 procent (23,8). Justerad EBITDA ökade till 940 MSEK (656) och den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 27,1 procent (23,9)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 587 MSEK (576)
 • Resultat efter skatt uppgick till 3 MSEK (-161)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,05 SEK (-2,26)
   

Händelser efter periodens utgång

 • Den 29 oktober noterades Synsam AB (publ) på Nasdaq Stockholm Mid Cap
 • I samband med bolagets börsnotering har banklånen återbetalats i sin helhet, ett nytt låneavtal har ingåtts och nya långfristiga banklån om 2 430 MSEK har tagits upp
   

Vd och koncernchef Håkan Lundstedt kommenterar:

”Synsams engagemang och vilja att hjälpa människor med sin ögonhälsa är stort och det är mycket glädjande att vårt arbete fortsätter att ge resultat. Synsam rapporterar i det tredje kvartalet en organisk tillväxt på 21 procent, 27 procent för niomånaders-perioden. Föregående år påverkades negativt av nedstängningar på grund av pandemin samt av en cyberattack under hösten 2020. Omsättningen och lönsamheten var stark för Synsam Group i det tredje kvartalet och den högsta någonsin nåddes under niomånadersperioden. Vår strategi och koncept-utveckling med satsningar på ett utökat butiksnätverk med ett bredare och för kunden mer attraktivt sortiment, en hög innovationskraft både vad gäller digitalisering och egna konkurrenskraftiga House Brands samt lanseringen av en för branschen unik abonnemangs-affär har gett resultat. Det är tydligt att Synsam Group fortsätter sin starka tillväxt och goda lönsamhetsutveckling. Vår snabbt växande abonnemangsaffär innebär en trygghet för kunden som vill ha kontroll över sina månatliga utgifter samtidigt som vi tack vare våra House Brand-bågar kan vi erbjuda alternativ i alla prispositioner och med en design som passar bättre för den skandinaviska marknaden. Butiksetableringar ger både en ökad tillgänglighet för kunderna samtidigt som det bidrar till vår tillväxt och lönsamhet. Därutöver har pandemin bidragit med flera värdefulla insikter. En av dessa är att ögonhälsan är viktigare än någonsin och att människors behov av att på ett smidigt och lättillgängligt sätt få tillgång till rätt synhjälpmedel, när vi nu spenderar åtskilliga fler timmar framför skärm, ökar. Denna utveckling, och det förändrade kundbehovet, fångade vi tidigt upp inom Synsam Group och den valda strategin blev att tillvarata pandemins möjligheter att öka investerings- och expansionstakten. Allt för att hjälpa människor.

Grunden för Synsams tillväxt i Norden bygger på att erbjuda våra kunder en kvalitativ produkt till ett attraktivt pris, ett fördelaktigt ögonhälsoerbjudande samt med ett fokus på hållbarhet i alla led. Synsam, som under det tredje kvartalet och för niomånaders-perioden fortsatte att ta marknadsandelar, ligger i framkant i branschen inom digitala lösningar och den digitala tjänsteutvecklingen är ett prioriterat tillväxtområde. Genom Synsams recycling- och outletförsäljning bidrar vi till fler cirkulära flöden, ett minskat avfall samt stärker vårt attraktiva kunderbjudande. Att vi kan inspirera och möjliggöra att fler människor kan göra fler hållbara val är glädjande.

Projektet med att ta hem glasögonproduktionen av bolagets egna House Brands, som hittills skett externt hos tredje part i Asien, till Sverige och etablera vår egen produktionsenhet samt vårt innovationscenter i Östersund går enligt plan. Beslutet att flytta produktionen närmare slutkund är en viktig del i bolagets hållbarhetsstrategi, samtidigt som det kortar ledtiderna vilket ökar möjligheten att snabbare tillgodose kundernas behov och efterfrågan. Anläggningen kommer att drivas med ett fokus på hållbar produktion och produktdesign samt på cirkulära kretslopp. Andra viktiga hållbarhetsinitiativ är Circular Collection, koncernens första cirkulära produkter, som är tillverkade av återvunna glasögonbågar som kunder lämnat in i butikernas återvinningslådor, samarbetet med Sea2See, glasögon tillverkade av återvunnen plast ifrån haven, såväl som koncernens initiativ inom hållbarhetsområdet ”Alla ska se”. Inom projektet ”Alla ska se” har Synsam tillsammans med bolagets samarbetspartners nu hjälpt cirka 32 000 barn med kostnadsfria aktivitetsglasögon. Att vi på allvar går från ord till handling för att minska vårt klimat-avtryck har bidragit till att Synsam Group i en branschjämförelse har kommit långt inom hållbarhetsområdet och vi upplever att det stärker vår attraktionskraft både som arbetsgivare samt som motpart för leverantörer och kunder.  

RESULTAT OCH EXPANSIONSOMRÅDEN 

Efter att verksamheterna i Danmark och Norge under inledningen av året påverkades negativt av utökade covid-19-restriktioner, har samtliga länder, till följd av Synsams fokus på kundernas behov och det kontinuerliga kunderbjudandet, haft en stark tillväxt och vinstutveckling. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade i kvartalet med 15 procent till 314 MSEK och under niomånadersperioden med 36 procent. Att vi både rapporterar en stark organisk tillväxt, men även en betydande resultatförbättring, samtidigt som vi investerar och ökar antalet butiker är något jag är mycket stolt över.  

Synsam bedrev under åren 2018-2020 en omfattande butiksexpansion och totalt etablerades 55 nya fysiska butiker. Bolaget har idag en strategi som på ett fördelaktigt sätt kombinerar en digital närvaro med fysiska butiker nära kunden, samt har en väl inarbetad och beprövad metod för hur och var bolaget etablerar nya butiker och när en uppgradering sker av befintliga. Då vi bedömer möjligheten att öka tillgängligheten för våra kunder och därmed stärka vår tillväxt som god, fortsätter vi att expandera antalet butiker. Under niomånaders-perioden 2021 har 14 nyetableringar genomförts, inkluderat 5 Recycling Outlets och en Flagshipbutik i Odense i Danmark. I två av bolagets enheter utanför Stockholm har hörselenheter etablerats i en pilot för att erbjuda hörseltest och hörselhjälpmedel till våra kunder.

Synsams snabbt växande abonnemangsaffär för glasögon, med en tillväxt på 43 procent under niomånadersperioden, ger en trygghet för kunden som vill ha kontroll över sina månatliga utgifter. Genom Synsams egna House Brand-bågar kan vi erbjuda alternativ i alla priskategorier och med en design som lämpar sig väl för den skandinaviska marknaden. Även Synsams abonnemangsaffär för kontaktlinser rapporterade en god utveckling med en tillväxt på 40 procent under niomånadersperioden. Oavsett om kunden väljer ett abonnemang eller betalar kontant och oavsett vilket varumärke kunden väljer ska det alltid finnas en trygghet i att Synsam erbjuder ett för kunden attraktivt pris.

Det är med glädje som jag kan konstatera att Synsam Groups börsintroduktion på Nasdaq Stockholm blev en succé. Intresset för att bli aktieägare i Synsam var mycket stort och jag vill ta tillfället i akt att tacka för förtroendet och hälsa alla nya ägare välkomna till Synsam Group. En börsnotering är ett viktigt steg för Synsam Group av flera anledningar. Att vara ett börsnoterat företag är en kvalitetsstämpel samtidigt som det ger Synsam Group en plattform för framtida utveckling och tillväxt. Att vi skapar ännu bättre förutsättningar att kunna fortsätta investera i att hjälpa fler människor med synproblem i vardagen är mycket tillfredsställande. Jag är av den bestämda uppfattningen att Synsam är ett unikt företag med stor tillväxtpotential och outforskade framtida möjligheter och jag ser fram emot att tillsammans med nya ägare fortsätta utveckla det ledande livsstilsföretaget inom optik och ögonhälsa i Norden.”
 

Presentation av rapporten på svenska kl 09.00 idag

 • Plats: Synsam Groups huvudkontor, Sankt Eriksgatan 60, Stockholm. Presentationen kommer även att webbsändas med telefonkonferens.
 • Talare: VD och koncernchef Håkan Lundstedt samt CFO Per Hedblom.
 • Registrering för närvaro vid presentationen på Synsam Groups huvudkontor, eller för deltagande i webbsändning med telefonkonferens:
  https://financialhearings.com/event/43326

   

Presentation av rapporten på engelska kl 10.30 idag

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan kl. 08.00 idag. www.synsamgroup.com/investor-relations/
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lundstedt, Vd och koncernchef Synsam AB (publ), tel 08-619 28 60
Per Hedblom, CFO Synsam AB (publ), tel 08-619 28 60
Hemsida: 
www.synsamgroup.com

Denna information är sådan information som Synsam AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2021 klockan 07.30.
 

Synsam är en ledande optikerkedja i Norden med ett brett och hållbart Lifestyleerbjudande. Synsam Group erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster för ögonhälsa och ögonmode utifrån kundens olika livsstilar och behov. Koncernen har cirka 3 000 medarbetare, en omsättning på cirka 4 miljarder kr och har cirka 500 butiker i Norden som drivs under varumärkena Synsam, Ai Eyewear samt Profil Optik i Danmark. Genom digitalisering, abonnemangserbjudanden och andra innovativa koncept är Synsam Group en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden inom flera områden, inklusive kundresa, produkterbjudande och ESG. Synsam Groups aktie handlas på Nasdaq Stockholm (SYNSAM).